Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 24 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ (idn: NL.IMRO.0453.BP1308VELSERBROEK1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ heeft hieraan voorafgaand vanaf 24 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn vijf zienswijzen ingediend.


 

Aanleiding

Het bestemmingsplan biedt de juridische grondslag op basis waarvan het plangebied ontwikkeld kan worden. Met dit bestemmingsplan wordt hier de bouw van 72 appartementen mogelijk gemaakt.

 

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel langs de Velserbroekse Dreef en Ambachtsweg in Velserbroek, naast autogarage Motorhuis.

 

Plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Velserbroekse Dreef 10’ ligt met ingang van 10 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Het plan is tevens in te zien op Ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u het plan niet digitaal kunt inzien én in verband met het coronavirus niet naar het gemeentehuis kunt komen, kunnen wij een analoog exemplaar toesturen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen, via e-mail ro@velsen.nl of telefonisch op 0255 567327. Aan het toesturen hiervan zijn leges verbonden.

 

Aanpassing

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is de tekst over watercompensatie in paragraaf 4.7 aangepast.

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.