Update noodopvanglocatie Velsen-Noord en Driehuis

07 november 2022
Opvang vluchtelingen
Schip Silja Europa voor vluchtelingen in het water

Schip Silja Europa Tallinn ©Marco Stamphel AS Tallink Grupp

Velsen draagt bij aan de oplossing van de landelijke crisis in de vluchtelingenopvang. Dat doen we op twee locaties. Maandag 26 september startte in Velsen-Noord de opvang van vluchtelingen op een schip. Daarmee werd Velsen de eerste gemeente in ons land met een drijvende, tijdelijke noodopvanglocatie van deze omvang.

Er zijn nu 890 vluchtelingen aan boord. In de eerste helft van november start de opvang van 64 alleenstaande minderjarige asielzoekers door het COA. Later dit jaar start Parlan met de opvang van 21 alleenstaande minderjarige statushouders. 

Tijdelijke noodvoorziening vluchtelingen in Velsen-Noord

Walstroom

In ons vorige bericht meldden we u dat het opvangschip nog niet draaide op walstroom. Het COA verwachtte toen dat de walstroom gereed zou zijn op 17 oktober jl.. Tot op heden is het nog steeds niet gelukt om het schip op walstroom aan te sluiten. Dit heeft te maken met een kabel die ontbreekt tussen de walstroomvoorziening aan de kade en de aansluiting voor walstroom op het schip.  We zijn zeer ontstemd dat het nog steeds niet gelukt is om walstroom te realiseren. De afspraak in onze bestuursovereenkomst is dat het schip op walstroom draait en dat een zo stil, veilig en schoon mogelijk alternatief wordt ingezet als walstroom niet mogelijk is. Tijdens de raadsvergadering op 27 oktober liet burgemeester Dales u namens het college al weten alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat het COA dit op zo kort mogelijke termijn voor elkaar krijgt. Op vrijdag 28 oktober 2022 ontvingen we een brief van het COA (zie bijlage). In de brief staat dat het COA externe partijen heeft ingeschakeld om de walstroom te realiseren maar dat het veel ingewikkelder is gebleken om de walstroom te realiseren dan gedacht.  We informeren u zo gauw we zicht hebben op een concrete datum waarop de walstroom gereed kan zijn.  

Onderwijs

Kinderen op het schip in de basisschoolleeftijd kunnen onderwijs volgen bij IKC het Rinket in Heemskerk. Deze school heeft hiervoor vier tijdelijke noodlokalen op het schoolplein laten plaatsen die nu worden ingericht. Naar verwachting kan het onderwijs vanaf 7 november starten. Kinderen van 12-18 jaar zullen vanaf dezelfde datum onderwijs volgen op het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse college in Castricum. Het COA zorgt voor vervoer naar en van de scholen.

Pendelbus  

Vanwege een eerder incident reed de pendeldienst van het COA enkele weken alleen nog heen en weer tussen het schip en station Beverwijk. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de vervoerder over een goed en veilig vervolg.

Vanaf 31 oktober rijdt de pendelbus tot 17.00 uur weer bij alle haltes. Na 17.00 uur rijdt de bus alleen tussen het schip en station Beverwijk. De eerste tijd is ook een aantal keer extra beveiliging in de bus aanwezig. Hiervoor rijden de boa’s en beveiligers van Trigion een aantal keer mee.

Klankbordgroepen inwoners

Inmiddels vond op 20 oktober het tweede klankbordgesprek met inwoners plaats. De deelnemers van het klankbordoverleg ervaren weinig overlast van de opvanglocatie. In het overleg stelden ze onder meer vragen over het inzamelen van winterkleding en over vrijwilligerswerk.

Daarnaast gaven inwoners het signaal af dat zij en andere inwoners vanuit de gemeente meer communicatie over de opvanglocatie verwachten. Dit signaal pakken wij op. We bespreken daarom deze week samen met het COA en de klankbordgroep op welke manier we inwoners die niet in de klankbordgroep deelnemen kunnen informeren over de opvanglocatie. Ook publiceren we vanaf vandaag onze collegeberichten over de opvanglocaties bij de nieuwsberichten op deze website en verspreiden deze berichten actief via social media.  

Veiligheid

Iedere week vindt een veiligheidsoverleg plaats tussen COA, beveiliging, gemeente en politie. Er zijn de afgelopen weken geen klachten van overlast binnengekomen bij het COA. Wel was het erg druk bij de apotheek in Velsen-Noord. Daarom wordt medicatie voor bewoners van het schip nu aan boord geleverd. Daardoor is er geen oploop meer bij de apotheek in het dorp.

Bezoekersdagen

Het COA organiseert de mogelijkheid voor inwoners van Velsen-Noord en Oud-Velsen en raadsleden om het schip te bezoeken. Inwoners en raadsleden hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. De bezoekersdagen zijn op maandag 7 november en donderdag 10 november. Bezoekers krijgen een rondleiding op het schip en kunnen vragen stellen. 

Opvanglocatie Driehuis 

Vergunning Driehuis

De locatie voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers en statushouders wordt naar verwachting half november in gebruik genomen. De gemeente moet hiervoor een vergunning afgeven voor afwijkend gebruik van het bestemmingsplan en voor de brandveiligheid. Op dit moment beoordeelt de gemeente de aanvraag van het COA. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of het ontruimingsplan in orde is. De panden mogen in gebruik genomen worden zodra de gemeente de vergunning heeft afgegeven.  

Onderwijs

Voor het onderwijs aan de minderjarige vluchtelingen in Driehuis is het COA in gesprek met de Internationale Schakelklas Haarlem. Daar kunnen leerlingen gericht nieuwkomers onderwijs krijgen. Er worden dus geen kinderen geplaatst op de naastgelegen school (het Molenduin). Met het Molenduin vinden wel gesprekken plaats om de samenwerking goed in te vullen.  

Eerder informeerden wij u dat het vinden van geschikt onderwijspersoneel een lastige opgave is en dat het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover met elkaar in gesprek zouden gaan. Deze gesprekken hebben niet tot de gewenste uitkomst geleid, namelijk dat soepeler met eisen wordt omgegaan voor nieuwkomersonderwijs. Versoepeling biedt onderwijsinstellingen ruimte om op een andere manier invulling te geven aan het onderwijs. Bijvoorbeeld door niet alleen docenten maar ook ondersteunend personeel in te zetten. Of door een programma te organiseren waarbij deels les wordt gegeven en deels andere activiteiten aangeboden worden, zoals sport of taallessen. Dit speelt ook in andere gemeenten. Nu de gesprekken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, gaan we met die gemeenten in overleg over onze vervolgstappen. In ons volgende collegebericht informeren we u hier verder over.

Bezoekersdag voor omwonenden

Op 29 oktober was de opvanglocatie in Driehuis open voor omwonenden. Zo’n 60 inwoners waren die middag aanwezig. Medewerkers van het COA die nu op andere locaties alleenstaande minderjarige vluchtelingen begeleiden gaven een rondleiding. Naast het COA waren Parlan, Gemeente Velsen en Nidos aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden. Er waren veel positieve reacties van inwoners en er meldden zich opnieuw inwoners aan voor vrijwilligerswerk en de klankbordgroep. In totaal hebben zich nu 29 inwoners aangemeld voor vrijwilligerswerk en 9 inwoners voor de klankbordgroep. 

Collegeberichten

Dit was een collegebericht van 1 november 2022. Alle collegeberichten zijn te vinden op de website velsen.notubiz.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.