Toelichting op ontwerp Koningin Wilhelminakade IJmuiden

De Koningin Wilhelminakade in IJmuiden, tussen de Adrianastraat en de Koningstraat, wordt heringericht en (een deel van) de riolering wordt vervangen. Hier zijn twee ontwerpen voor gemaakt in samenspraak met de klankbordgroep, het wijkplatform en het platform toegankelijkheid. In deze toelichting volgt een uitleg van de wijzigingen die we aanbrengen op de Koningin Wilhelminakade. 

Ontwerpuitgangspunten

Verkeer 

De Koningin Wilhelminakade is een 30km weg boven aan een talud aan de rand van Oud-IJmuiden. Het talud markeert de grens tussen de woonwijk aan de noordzijde en het havengebied aan de zuidzijde. De Koningin Wilhelminakade heeft een taps verloop. Aan de oostzijde is de weg relatief breed waarna hij enigszins versmalt richting het westen en na circa 500 meter overgaat in de Adrianastraat. Tot de Adrianastraat heeft de Koningin Wilhelminakade aan de noordzijde drie zijstraten (van oost naar west): Koningstraat, Kadestraat en Cronjéstraat. Ter hoogte van de Cronjéstraat is er nog een zijstraat aan de zuidzijde die via het talud de woonwijk verbindt met het havengebied: de Stationsstraat. Op de Koningin Wilhelminakade tussen de Cronjéstraat en Adrianastraat is er eenrichtingsverkeer in westelijke richting en op de Stationsstraat eenrichtingsverkeer in oostelijke richting. De belangrijkste wijzigingen volgen hier onder.

Omdraaien eenrichtingsverkeer Stationsstraat

Het is mogelijk om vanaf het havengebied (via de Margadantstraat) via het talud omhoog naar de Koningin Wilhelminakade te rijden. Het is echter logischer en wenselijk om doorgaand verkeer vanuit de kop van de haven in oostelijke richting via de 50km (gebiedsontsluitings)wegen te laten rijden. Dat wil zeggen via de Halkade of de Kanaaldijk en niet via wegen als de Koningin Wilhelminakade binnen de 30km zone. Daarom zal als onderdeel van het project het eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat worden omgedraaid zodat verkeer alleen in westelijke richting mogelijk wordt. Naar verwachting wordt de Koningin Wilhelminakade daardoor nog verkeersluwer dan hij op dit moment al is.

Wegversmalling en realisatie parkeerstroken aan beide zijden van de weg 

Gezien de lage verkeersintensiteit in de straat is ervoor gekozen om de rijbaan te versmallen naar een breedte van 3,5 meter. Daardoor ontstaat ruimte om aan weerszijden van de weg parkeervakken te maken. Dit sluit aan bij de huidige situatie waarin al aan weerszijden van de weg wordt geparkeerd. De parkeervakken zorgen ervoor dat de auto’s netjes geparkeerd staan. Tussen de woningen en de parkeerstrook komt een trottoir dat breder is dan het bestaande trottoir. Aan de taludzijde komt naast de parkeerstrook een uitstapstrook. Ook wordt er meer groen in de straat opgenomen wat een grote wens van de klankbordgroep is (zie paragraaf Groenindeling). 

Aanbrengen van een drempel en een plateau

Om het verkeer te remmen wordt op de relatief lange en rechte Koningin Wilhelminakade een extra drempel geplaatst ter hoogte van huisnummers 71-83 en op de kruising met de Adrianastraat komt een plateau. Ook het versmallen van de rijbaan heeft een snelheid remmende werking.

Stedenbouw

De Koningin Wilhelminakade is onderdeel van Oud-IJmuiden. Een groot deel van Oud-IJmuiden is al heringericht volgens het beeldkwaliteitsplan dat voor dit gebied van toepassing is. Om aan te sluiten bij die inrichting wordt er op de Koningin Wilhelminakade zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde materialen, lichtmasten en indeling van de straat.

Opzet en Aansluiting
Om beter aan te sluiten op de omliggende openbare ruimte is het wenselijk dat de Cronjéstraat wordt meegenomen in de herinrichting. Dit is vooral van belang voor de verbinding tussen de Koningin Wilhelminakade en het Willemsplein.

Meubilair
Het straatmeubilair sluit aan bij de kaders van het beeldkwaliteitsplan voor Oud-IJmuiden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het hekwerk aan de taludzijde. Voorkeur is om dit te doen in samenhang met het Project Havenkwartier.  Tenslotte dient de trap naar het bedrijventerrein onder aan het talud opgeknapt te worden. Het gaat hierbij om een eenvoudige vervanging van de betonnen treden. Onderaan de trap zal het voetpad aan de overzijde van de Stationsstraat iets worden aangepast zodat deze beter aansluit op de weg. Ook deze ingreep zal in samenhang met het Project Havenkwartier gebeuren. 

Riolering 

Een deel van het bestaande gemengde riool wordt vervangen. Er komt voor een groot deel van de straat een gescheiden stelsel met een zo geheten Infiltratie- en Transportriool (IT-riool). Dit infiltratieriool wordt naast het gemengde riool aangelegd. Het vuilwater en het regenwater worden daardoor apart afgevoerd. Het vuilwater wordt afgevoerd naar een waterzuivering en het regenwater komt in het IT-riool. Een IT-riool is voorzien van kleine gaatjes waardoor het water de grond in kan zakken. Hierdoor zal de bodem minder verdrogen. De kolken in de straat zullen op dit IT-riool worden aangesloten. Alleen wanneer er meer regen valt dan dat er kan worden opgenomen door de bodem zal het water worden afgevoerd. Er is op verzoek van de klankbordgroep voorafgaande aan het ontwerp onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de woningen om te zien wat voor impact dit heeft op de woningen wanneer het riool vervangen wordt. In eerste instantie is er gekeken naar de woningen die gebouwd zijn vóór 1950. Uit dit onderzoek blijkt dat voor een deel van de straat het vervangen van het riool te veel risico met zich meebrengt. Er is daarom gekozen om in dit deel van de straat het riool te renoveren. Dit gebeurt ondergronds en zonder graafwerkzaamheden waardoor het riool niet vervangen hoeft te worden. De minder diep gelegen kolkleidingen, huisaansluitingen en IT-riool zullen wel zoveel mogelijk worden vervangen en aangelegd op dit deel. Tijdens de werkzaamheden zullen we een aantal woningen monitoren om zo de kans op schade te minimaliseren.  

Groenindeling

De gemeente heeft er samen met de klankbordgroep voor gekozen om op basis van bovenstaande uitgangspunten de bewoners en belanghebbenden twee ontwerpvarianten voor te leggen. In verband met de opstuwende zoute zeewind langs de taludhelling is het moeilijk om bomen langs de taludhelling aan te planten. De kans dat bomen hier aanslaan, is klein.  Ook in het beplantingsplan is met de zoute zeewind rekening gehouden. 

Herinrichting

De bewoners en belanghebbenden kunnen reageren op twee ontwerpvarianten. 

Variant 1

In deze variant is gekozen voor het maken van groenvakken tussen de parkeervakken en bij de grotere ruimtes aan de zijde van de taludhelling. Het beplantingsplan gaat aansluiten op de beplanting van het Nieuwe Vroeger (het nieuwbouwplan aan de Kanaalstraat) om zo eenheid in de woonkern Oud-IJmuiden te creëren. Op verzoek van de klankbordgroep  planten we smalle bomen in de  groenvakken tussen de parkeervakken.

Variant 2 

In deze variant wordt er een wintergroene haag geplaatst langs het bestaande hekwerk. Deze haag zal op een hoogte van ca. 1 meter worden onderhouden.

Openbare verlichting

Voor de openbare verlichting wordt een kabel gelegd en de masten en armaturen worden vervangen. De masten worden voornamelijk aan de zijde van de huizen geplaatst. Het type mast en armatuur wordt gelijk aan die bij het Nieuwe Vroeger (omgeving President Steynstraat/Kanaalstraat).