Op donderdag 4 juli heeft de raad van Velsen vergaderd over de perspectiefnota 2020. Deze perspectiefnota bevat alle plannen (investeringen en bezuinigingen) voor de gemeente Velsen in de komende jaren. Bij deze vergadering heeft ook iedere partij een visie kunnen geven op de toekomst van Velsen.

Wilt u de hele vergadering terugkijken, dan kan dat via channel.royalcast.com/velsen

Het college heeft een voorstel gedaan voor investeringen in 5 belangrijke thema's in lijn met de ambities van de raad en het college van Velsen.

  1. Dienstverlening
  2. Samenspel
  3. Energie en duurzaamheid
  4. Leefbaar en aantrekkelijk
  5. Iedereen doet mee

Om dit mogelijk te kunnen maken zijn er meerdere opties aangereikt voor bezuinigingen. Uit de discussie tussen de raadsleden onderling bleek dat er verschillende ideëen bestaan over de voorgestelde investeringen en bezuinigingen. Er is één amendement door de voltallige raad aangenomen die de voorgestelde bezuiniging op mantelzorg en marktgelden terugdraait.

Aan het einde van de dag heeft de raad 6 uur vergaderd, hebben zij 7 amendementen ingediend en 18 moties. Hiervan is 1 amendement aangenomen en zijn er 8 moties aangenomen.