Ter inzagelegging: Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen

Recreatieschap Noord-Holland is beheerder van de gronden in recreatiegebied Spaarnwoude en heeft de wens om het aantal evenementen per jaar en het aantal locaties daarvoor uit te breiden. Dit plan ligt van 22 december 6 weken ter inzage.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestem­mingsplan vast te stellen voor een aantal deelgebieden op de locatie Spaarnwoude, ten behoeve van het houden van evenementen.

Aanleiding

Recreatieschap Noord-Holland is beheerder van de gronden in recreatiegebied Spaarnwoude en heeft de wens om het aantal evenementen per jaar en het aantal locaties daarvoor uit te breiden.

Hiervoor worden vier locaties voorzien in Spaarnwoude. Dit paraplubestemmingsplan biedt het planologische kader voor het mogelijk maken van planologisch relevante evenementen in recreatiegebied Spaarnwoude.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit een viertal deelgebieden binnen het recreatiegebied Spaarnwoude.

  • Het gebied Heuvels in het deelgebied Oosterbroek. Deze locatie is in het vigerende bestemmingsplan Spaarnwoude al bestemd voor evenementen.
  • Het gebied achter Boerderij Zorgvrij (hierna Zorgvrij) in het deelgebied Buitenhuizen. Deze locatie is momenteel in het vigerende bestemmingsplan Spaarnwoude bestemd voor kleinschalige evenementen.
  • Het terrein bij Villa Westend, waar reeds evenementen worden georganiseerd op basis van vergunningverlening, maar dat nog niet als zodanig bestemd is in een bestemmingsplan;
  • Het gebied De Ven. Ook dit betreft een locatie waar sinds enkele jaren evenementen worden georganiseerd op basis van vergunningverlening, maar niet is bestemd voor evenementen in een bestemmingsplan.

De exacte begrenzing van de deelgebieden is in te zien op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt namelijk dat de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen (idn: NL.IMRO.0453.BP1102EVENEMENTEN1-O002 ligt met ingang van 22 december  2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op contact.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien via het Omgevingsloket/Regels op de kaart (zoek op bovenstaande plannaam of idn.).

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

U kun t ook een e-mail sturen aan ro@velsen.nl. Vermeld u als onderwerp  'zienswijze bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude – Evenementen'. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar dhr. R. Frusch via telefoonnummer 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.