De gemeente Velsen ontving van het Rijk middelen (geld) om inwoners die extra geraakt zijn door de coronamaatregelen te helpen. Het college stelde daarom de Subsidieregeling extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen vast. Met deze subsidie kunnen organisaties en verenigingen kwetsbare en/of eenzame inwoners beter bereiken, ondersteunen en betrekken in de samenleving.

Wanneer komt u in aanmerking voor extra subsidie?

U komt in aanmerking als de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Velsen en de Subsidieregeling extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen Velsen 2021.

Kort samengevat:

 • Per organisatie kan een bedrag van maximaal € 25.000 worden aangevraagd.
 • Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met subsidiebedragen die de aanvrager over 2021 heeft ontvangen, maar toen door coronamaatregelen niet uitgegeven zijn. Uitgangspunt is dat deze subsidie (deels) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten.
 • De organisatie geeft publiciteit en bekendheid aan het initiatief.
 • De hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag staat in verhouding tot de beoogde resultaten.
 • Organisaties worden gewezen op de geldende coronamaatregelen.
 • De organisatie heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen

 • Bestrijding eenzaamheid ouderen:
  • Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact.
  • Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
  • Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten en mensen aan elkaar te koppelen om samen activiteiten te organiseren.
  • Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname aan culturele activiteiten.
 • Extra begeleiding kwetsbare groepen:
  • Extra inzet op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag. Deze alternatieve dagbesteding dient een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod.
  • Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM richtlijnen en die nog niet gefinancierd zijn via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd.
  • Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken).

Wat moet u doen om subsidie aan te vragen?

Het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en de gevraagde bijlagen toevoegen. U mailt de aanvraag met bijlagen naar steunpakketwelzijn@velsen.nl. Dit kan vanaf 1 september t/m 30 september 2021.

Eventuele vragen over de subsidieregeling kunt u ook via dit emailadres stellen.