Vanaf half december 2020 tot eind januari 2021 worden er bodemonderzoeken gedaan voor het project Hollandse Kust (west Beta). Eind mei is bekend geworden hoe het tracé van de kabels voor de aansluiting van het derde windpark gaat lopen. Met deze aansluiting komt de verduurzaming van Nederland weer een stapje dichterbij. De onderzoeksresultaten heeft TenneT nodig voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te kunnen bepalen.

Met het project Hollandse Kust zorgt TenneT voor de aansluiting van de windparken die op de Noordzee worden aangelegd op het landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om dit mogelijk te maken bouwt TenneT een platform in zee, legt kabels aan in zee en op land en bouwt een transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en Tata Steel.

Waar vindt het bodemonderzoek plaats?

De onderzoeken vinden plaats langs het hele kabeltracé in Wijk aan Zee, van het strand tot op de locatie van het nieuwe transformatorstation. Op de plekken waar werkterreinen voor de boringen komen, vindt intensiever onderzoek plaats. Dit ziet u op het kaartje.

Wat gaat er gebeuren en wat merkt u hiervan?

Er vinden verschillende onderzoeken plaats, zoals grondboringen. Sommige van deze onderzoeken gebeuren met de hand en voor andere onderzoeken zijn grotere apparaten nodig. U kunt een aantal kleine vrachtwagens en voertuigen met rupsbanden zien rijden. Rijplaten zorgen er voor dat de ondergrond niet beschadigt. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog, om er zeker van te zijn dat er geen schade aan bijzondere soorten plaatsvindt. Ook kijkt er een archeoloog mee. Op het terrein waar het transformatorstation komt, vindt uitgebreid archeologisch onderzoek plaats.

De mechanische grondboringen kunt u ter plaatse horen, maar dit zal beperkt zijn. We werken alleen overdag. De onderzoekslocaties worden vanuit veiligheid tijdelijk afgezet met hekken. De toegang naar het strand en het fietspad door de beeldentuin blijven beschikbaar. TenneT heeft afspraken gemaakt met de grondeigenaren en pachters over het betreden van de terreinen en de aanpak van de onderzoeken. Antea-groep voert het onderzoek uit, onder verantwoordelijkheid van TenneT.

Het vervolg

De komende maanden wordt het kabeltracé in meer detail uitgewerkt. In de eerste helft van 2021 hopen we vergunningen aan te kunnen vragen. Eind mei komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage. Een ieder die dat wil kan hierop een zienswijze indienen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project en de bodemonderzoeken kunt u contact opnemen met Liesbeth Eshuis, via telefoonnummer  06 2577 4812 of via liesbeth.eshuis@tennet.eu. Meer informatie vindt u ook op onze website onder 'Veelgestelde vragen'.