Sociale kaart Psychosociale zorg (GGZ) voor statushouders in Velsen

Deze sociale kaart is ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met GGD Kennemerland en diverse andere organisaties. De sociale kaart is onderdeel van een vierjarig project gericht op het versterken van psychosociale gezondheid van statushouders. Vluchtelingen aan wie een verblijfsvergunning wordt toegekend worden ‘statushouders’ of ‘vergunninghouders’ genoemd.

Voor wie is deze sociale kaart bedoeld?

De sociale kaart Psychosociale ondersteuning (GGZ) voor statushouders biedt een overzicht van het regionaal net- werk met expertise op het gebied van psychosociale ondersteuning voor statushouders. De sociale kaart toont welke zorgprofessionals (nulde-, eerste- of tweedelijns) GGZ-hulp kunnen bieden, bij voorkeur rekening houdend met de sociaal culturele achtergrond van belanghebbenden. Deze sociale kaart is in eerste instantie bedoeld voor professionals die psychosociale klachten bij statushouders signaleren en doorverwijzen naar passende GGZ-hulp.

Vroegsignalering is een belangrijk instrument om escalatie van GGZ-problematiek bij statushouders te voorkomen.

Vrijwilligers die in contact staan met statushouders kunnen vaak hun vertrouwen winnen. Dat stelt ook hen in staat psychosociale problematiek te signaleren. Als ondersteuners psychosociale problematiek waarnemen, kunnen zij de statushouder door een gesprek met de huisarts, of een andere zorgprofessional, overdragen. De huisarts of zorgprofessional kan vervolgens doorverwijzen naar passende zorg. Vrijwilligers en professionals kunnen deze sociale kaart meenemen en aan de huisarts of zorgprofessional overhandigen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u als doorverwijzende partij nog vragen, bijvoorbeeld omdat sprake is van een bijzondere situatie, dan kunt u contact opnemen met de gezondheidsbevorderaar statushouders van de GGD. Deze adviseert naar welke partij de statushouder het beste kan worden doorverwezen. De gezondheidsbevorderaar kan statushouders ook helpen een hulpvraag te formuleren of passende zorg te vinden. In voorkomende gevallen kan het contact met zorgprofessionals ondersteund worden.

Onderstaande informatie staat in de folder 'Sociale kaart psychosociale zorg statushouders'. Deze folder kunt u ook opvragen via info@velsen.nl.

Contactpersonen

Voor gemeente gerelateerde zaken kunt u terecht bij de contactpersoon van de gemeente:

Bij zeer ingewikkelde zaken kunt u een gratis consult (of advies) aanvragen bij

GGZ Instellingen

Voor volwassen

 • GGZ InGeest / Prezens, type BGGZ SGGZ te Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer, taal Engels.
 • I-psy, type SGGZ te Amsterdam, talen Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Mandarijn, Spaans, Turks, Urdu. Werkt cultuursensitief, gebruikt CFI, inzet tolk.
 • GGZ Integraal, type BGGZ SGGZ te Haarlem, talen Engels, Arabisch. 
 • PsyQ, type SGGZ, hele regio, taal Engels.

Voor alle leeftijden

 • Transculturele therapie, type BGGZ SGGZ te Amsterdam, talen Arabisch, Engels, Spaans, Tigrinya en Turks. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.
 • Leven en Zorg, type BGGZ SGGZ te Amsterdam, Arabisch, Berbers, Dari, Duits, Engels, Farsi, Turks. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.
 • Family Supporters, type BGGZ SGGZ, hele regio, outreachend, talen Engels en Arabisch. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.

Top GGZ 3e lijns

Voor alle leeftijden

 • Centrum '45, TOP GGZ te Diemen, talen inzet tolken. Werkt cultuursensitief.

JGZ

 • CJG Kennemerland, type Jeugd en opvoedhulp voor kinderen van 0-23 jaar en gezinnen voor de hele regio, talen Arabisch, Engels, Turks, inzet tolken mogelijk. (voor 0 tot 4-jarigen, consultatiebureau en preventie). Werkt deels cultuursensitief, is meer training nodig.
 • GGD Afdeling JGZ, type JGZ (jeugd) voor kinderen  van 4-18 jaar en gezinnen voor de hele regio, taal Engels. Werkt cultuursensitief zo nodig inzet tolken.
 • Kenter Jeugdhulp, type JGZ (jeugd) voor kinderen tot 18 jaar voor de hele regio, taal Engels.
 • Family Supporters, type opvoedhulp voor kinderen van 0-18 jaar en gezinnen voor de hele regio, taal Engels. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.

Maatschappelijke ondersteuning

Voor alle leeftijden

 • Sociale wijkteams te Velsen, taal Engels, 
 • Sensazorg, voor de hele regio, talen Arabisch, Dari, Engels, Frans, Farsi, Spaans, Turks, Urdu. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.
 • Family Supporters, voor de hele regio, taal Engels. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.

Lokale welzijnorganisaties

Voor volwassenen

Maatschappelijke begeleiding

Voor volwassenen

 • VluchtelingenWerk te IJmuiden, talen inzet vrijwilligers in verschillende talen. Werkt cultuursensitief. Behandelaars hebben migratie- en / of vluchtachtergrond.

LHBTI+

Alle leeftijden

 • I-Psy Amsterdam type SGGZ voor de regio, taal Engels. Werkt cultuursensitief voor mensen met een andere culturele achtergrond.
 • COC-Kennemerlandvoor de regio, taal Engels.

Overig

Alle leeftijden

 • VeiligThuis, type huiselijk geweld, kindermishandeling, voor de regio, taal Engels.
 • GGD Kennemerland, type Meldpunt Zorg en Overlast, voor de regio, taal Engels.
 • Gemeente Velsen, type Wmo-loket te IJmuiden, werkt met pool werknemers die verschillende talen spreken.

Voor volwassenen

RIBW-K/AM type beschermd wonen, maatschappelijke opvang te Haarlem, taal Engels.

Noodnummers bij crisis & meldpunten bij hulpvragen      

Heeft u zelf hulp nodig?

Bij gedachten aan zelfdoding: bel 0800 0113 of direct 113.

Maakt u zich zorgen over anderen?

Bij een levensbedreigende (nood)situatie: Bel 112

Tolken                                                                   

De regeling voor huisartsen om een tolk in te zetten in hun gesprek met een statushouder is per 1 mei 2019 beëindigd. 

Twijfelt u als zorgverlener of de inzet van een (informele of professionele) tolk noodzakelijk is? Leest u dan de richtlijnen op: KNMG-publicaties.

Als een tolk noodzakelijk is, wij adviseren u een van onderstaande tolkenbureaus in te zetten:

Global Talk of Livewords (voorheen Concorde)

Vroegsignalering en preventie                                                  

Sleutelpersonen gezondheid

Dit project is geïnitieerd in het kader van verdere terugdringing van gezondheidsachterstanden onder migranten. Sleutelpersonen zijn professionals en/of vrijwilligers die statushouders op een laagdrempelige manier ondersteuning kunnen bieden. De door Pharos getrainde sleutelpersonen hebben een achtergrond in de hulpverlening en/of gezondheidszorg. Zij helpen statushouders vanuit hun eigen culturele achtergrond, en ervaring en expertise op het gebied van gezondheid. Sleutelpersonen informeren statushouders over gezondheidsvraagstukken en hoe de zorg in Nederland geregeld is. Er zijn 2 sleutelpersonen actief bij Vluchtelingenwerk in Velsen (één met Eritrese achtergrond en één met Soedanese achtergrond).

Velsen: Astrid Verschuren, averschuren@vluchtelingenwerk.nl, 0255 522822 adres: Plein 40-45 nummer 10, 1971 GA IJmuiden

Vluchtelingenwerk West & Midden Nederland

Statushouders die in de gemeente komen wonen hebben recht op 6 maanden maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk West- en Midden-Nederland. Tijdens deze begeleiding coachen vrijwilligers, onder begeleiding van professionals, de statushouders naar zelfredzaamheid. Daarnaast bieden we juridische begeleiding bij gezinshereniging, verlening van de asielvergunning, naturalisatie etc.

Gemeente Velsen: Astrid Verschuren, averschuren@vluchtelingenwerk.nl, 0255 522822. 
Adres: Plein 40-45 nummer 10, 1971 GA IJmuiden

Politiebureau IJmuiden / politiebureau Velserbroek

0900 8844

Sociaal Wijkteams

Het Sociaal Wijkteam werkt in uw buurt voor alle bewoners. Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg. Het Sociaal Wijkteam zoekt samen met u naar contactpersonen in de directe omgeving, denk aan familie, vrienden of buren.

Contactgegevens

Sluis 751
Lange Nieuwstraat 753
1971 GG IJmuiden
(088) 8876 970
www.swtvelsen.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Centrum Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dichtbij en makkelijk aanspreekbaar voor alle ouders en jeugdigen in de regio. Het CJG ondersteunt bij (eenvoudige of complexe) vragen over ouderschap, opvoeden en opgroeien. Iedereen die zich tot het CJG wendt, krijgt passende hulp en ondersteuning. Het CJG wil bijdragen aan de veerkracht van ouders, kinderen en jongeren, aan de verbinding met hun omgeving, mede-opvoeders en vrienden en aan de mogelijkheid om hun leven in vrijheid richting te geven en identiteit te ontwikkelen.

Bel 088 9958 484 en vraag naar Informatie & Advies.

Laagdrempelige activiteiten voor statushouders                 

Deze sociale kaart is NIET gericht op laagdrempelige sociale activiteiten voor statushouders. Wel benoemen we enkele belangrijke activiteiten die gericht zijn op statushouders in gemeente Velsen.

De Roze Salon

Ontmoeting LHBT in café in Driehuis. Een ontmoetingsplek voor LHBT gevoelsgenoten in de gemeente Velsen.
coc-kennemerland.nl/roze-salon-velsen

Inloopspreekuur bibliotheek Velsen

Wil je beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven? En zoek je daarom misschien een taalcursus in een groep? Of iemand die je persoonlijk begeleidt bij het leren van de taal? Of zoek je goede (studie)boeken in de Bibliotheek waardoor je thuis zelf kunt oefenen
www.bibliotheekvelsen.nl/Leren/taalvaardigheden

Vrouwen van Velsen

Wekelijkse activiteiten voor dames georganiseerd door Stichting Welzijn Velsen in buurthuis de Dwarsligger.
welzijnvelsen.nl/activiteitenp/180_Vrouwen_van_Velsen

Buurthuizen

www.welzijnvelsen.nl/buurtcentra

Over statushouders, gezondheid en GGZ-problematiek

Gezondheid (in eigen taal)                                                         

Vragen over gezondheid?

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Bureau Discriminatiezaken is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling. Het bureau behandelt en registreert klachten, geeft advies, doet onderzoek, geeft voorlichting en adviseert in Kennemerland op het gebied van antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Bel 023 5315842 
info@bdkennemerland.nl=
www.bdkennemerland.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.