Sessies op 16 mei

08 mei 2024
Gemeenteraad

Donderdag 16 mei zijn er zes sessies. U bent van harte welkom om bij de sessies te zijn. Ze worden ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraad.

De sessiesexterne-link-icoon gaan over:

Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland  (Raadzaal 19.30-21.00) 

De raad geeft in deze sessie een oordeel over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland. Door de Spreidingswet moet Velsen 377 asielzoekers opvangen. Een optie in het plan is dat de Ocean Majesty langer blijft om asielzoekers op te vangen. 

Hervormingsagenda Jeugd  (Schoonenbergzaal 19.30 -21.00)

De Hervormingsagenda jeugd (HAJ) is door het Rijk en de VNG vastgesteld. Het bevat een groot pakket aan landelijke afspraken en maatregelen om het stelsel van jeugdzorg te verbeteren en financieel uitvoerbaar te maken. Samen met de andere gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland wordt er gewerkt aan de thema’s uit de HAJ.  In deze sessie krijgt de raad informatie over de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ). 


Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (Rooswijkzaal 19.30-21.00)

De raad geeft in deze sessie een oordeel over de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Deze is op verzoek van de raadsleden naar aanleiding van de vorige sessie aangepast.

Hondenbelasting (Raadzaal 21.30 - 23.00)

De raad onderzoekt de voors en tegens van hondenbelasting. In een eerdere sessie is aan het college gevraagd om onderzoek te doen naar hondenbelasting in andere gemeenten. Tijdens deze sessie krijgt de raad hier informatie over aan de hand van een beknopt vergelijkingsonderzoek. 

Actieplan Velsen-Noord (Schoonenbergzaal 21.30 - 23.00)

De gemeente Velsen werkt samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, inwoners van Velsen-Noord en maatschappelijk partners aan een Actieplan Velsen-Noord. Het doel is om de leefbaarheid in deze kern structureel te verbeteren. In deze sessie wordt de raad gevraagd om een oordeel over het plan te geven. 

Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid  (Rooswijkzaal  21.30 - 23.00)

De raad geeft in deze sessie een oordeel over het programmaplan Klimaat & Duurzaamheid 2025-2030. In het programma staan de ambities en acties voor de vijf pijlers (CO2-neutraal, circulair, klimaatbestendig, natuur inclusief en duurzame organisatie). Dit plan is eerder uitgebreid in een beeldvormende sessie van de raad aan de orde geweest.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen (en terug te kijken) via velsen.notubiz.nl/live.externe-link-icoon
Op de website van de raad staan de stukken die bij de sessies externe-link-icoonhoren.

Inspreken

U kunt bij de meeste sessies insprekenexterne-link-icoon. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 16 mei 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251). 
Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad. externe-link-icoon