RIVM depositieonderzoek IJmond voorjaar 2022

16 november 2022
Actueel nieuws
Tata Steel bekeken vanaf het kanaal

Inzicht verkrijgen in de (meerjarige) trends en ontwikkelingen in stofdepositie in de IJmond. Dat is het doel van een reeks depositieonderzoeken die door het RIVM in de IJmond worden uitgevoerd. Vandaag is het “Depositieonderzoek IJmond voorjaar 2022” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gepubliceerd.

Via de website van het RIVM kunt u een videotoelichting op het rapport bekijken, en er wordt op korte termijn een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd.

De resultaten van het voorjaarsonderzoek 2022 laten zien dat er, net als in het najaar van 2020, op de meetlocaties in het IJmondgebied meer PAK en metalen in de veegmonsters zijn gemeten dan op de achtergrondlocaties. De gemeten deposities in Wijk aan Zee zijn nu lager dan in 2020, maar in Beverwijk juist hoger. Dat heeft onder meer te maken met verschillen in weersomstandigheden, vooral in de windrichting, tussen beide onderzoeksperioden. In de andere woongebieden is het beeld wisselend, dat wil zeggen, op sommige locaties en van sommige metalen is de depositie in dit onderzoek hoger dan in 2020 en van andere is die lager.

De depositiewaarden van lood, zink en koper laten een afwijkend patroon zien ten opzichte van die van bijvoorbeeld ijzer, mangaan, vanadium en chroom. Met name de gemeten depositie van lood is in delen van de IJmond hoger dan de metingen in 2020. Het RIVM geeft aan dat de verschillen in meetwaarden tussen beide onderzoeksperioden ten dele ook het gevolg kunnen zijn van variaties in emissies uit de bronnen op het terrein van Tata Steel en andere bronnen in het gebied. Het RIVM kan dit niet nader specificeren. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals de invloed van het terrein (duingebied) en neerslag op de verspreiding van (grof) stofdeeltjes.

Mede vanwege dit wisselende beeld en de genoemde onzekerheden kan het RIVM geen uitspraak doen over een af- of toename van de emissies van PAK en metalen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel sinds de metingen in 2020. 

Reactie colleges IJmondgemeenten

Voor de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een gezondere leefomgeving voorop, Gezondheid op 1. Wij streven naar zo schoon mogelijke lucht om in te ademen, beperkte geluids- en geuroverlast en zo weinig mogelijk uitstoot van broeikasgassen.

De industrie in de IJmond zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van industrie ook voor vervuiling en hinder. Als overheden hebben wij de verantwoordelijkheid om de balans tussen de industrie en een gezonde leefomgeving goed te bewaken. Wij willen de luchtkwaliteit verbeteren en daarvoor is mede door de drie colleges al veel in gang gezet. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit depositieonderzoek zijn de zorgen van onze colleges onverminderd groot.

Op basis van de resultaten van het huidige depositieonderzoek maken wij ons specifiek zorgen over de depositiewaarden van lood. In Wijk aan Zee zijn deze lager dan in 2020 maar nog steeds hoog, In Beverwijk en IJmuiden zijn deze waarden veel hoger dan in 2020. Dit is een opvallende uitkomst, die ook bij ons vragen oproept. We gaan hierover nader in gesprek. 

Als colleges begrijpen we dat de resultaten van dit onderzoek de vraag kan oproepen of de opgelegde maatregelen en uitgevoerde acties voldoende zijn en of er niet meer of andere maatregelen nodig zijn. Wij hoopten al effecten te zien in de stofdeposities door de maatregelen uit het Programma Tata Steel 2020-2050, het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit en de Roadmap Plus van Tata Steel. Helaas is dat nog niet het geval.

Gezondheid verankeren in beleid

De noodzaak voor actie op alle niveaus blijft onverminderd groot. Het is een verantwoordelijkheid van Tata Steel om te investeren in een gezondere leefomgeving rond het bedrijf en verduurzaming van het bedrijf. De resultaten van het depositieonderzoek laten nogmaals zien dat hier op korte termijn stappen in moeten worden gezet om de stofdeposities te verminderen.

Als lokale overheden blijven wij ons inzetten binnen de mogelijkheden die wij hebben. Zowel de provincie als de gemeenten spannen zich maximaal in binnen de huidige wetgeving voor luchtkwaliteit. Het is echter duidelijk dat we met alleen extra inzet op de huidige mogelijkheden binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving niet de gezondere leefomgeving in de IJmond gaan bereiken zoals we die allemaal willen. Voor de verankering van gezondheid in het beleid is meer nodig. Juist ook op rijksniveau zijn er nadrukkelijk keuzes nodig. Keuzes die ervoor moeten zorgen dat op korte termijn een forse verbetering plaatsvindt in de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond, dat er werk wordt gemaakt van de transitie naar verduurzaming van de staalindustrie (de route naar groen staal) en dat de gezondheid van onze inwoners een volwaardige plaats krijgt. Daarom blijven wij aandacht vragen voor de verankering van gezondheid in het beleid.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.