Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging en privacybescherming

12 oktober 2022
Gemeenteraad
slot met man in pak met koffertje

De Rekenkamercommissie Velsen heeft onderzoek laten doen naar informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente Velsen.

De gemeentelijke dienstverlening gebeurt steeds meer digitaal. Door de groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie staan gemeenten, net als andere organisaties, voor grote uitdagingen op het vlak van informatiebeveiliging en privacy en zijn ze zich ook steeds meer bewust van de risico’s die incidenten op dit vlak met zich kunnen meebrengen. Het is hierdoor belangrijk om de informatiebeveiliging op orde te hebben en weerbaar te zijn tegen dreigingen als cybercrime. Daarbij worden gemeenten met de komst van de AVG ook ‘gedwongen’ hun informatiebeveiliging op orde te hebben.

De hoofdvraag die de Rekenkamercommissie met het onderzoek heeft beantwoord, is als volgt: 'Is de informatiebeveiliging en privacybescherming bij de gemeente Velsen voldoende georganiseerd en geborgd?' Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Secura middels een quickscan. 

De Rekenkamercommissie concludeert dat, ondanks dat de gemeente Velsen al veel heeft gedaan op dit vlak, informatiebeveiliging en privacy op een aantal fundamentele onderdelen nog onvoldoende is geborgd. De gemeente Velsen heeft nog veel werk te verrichten, waarbij een aantal fundamentele en belangrijke bevindingen op korte termijn moeten worden opgepakt.

De gemeente Velsen moet alert zijn, de juiste prioriteiten stellen en naast preventieve maatregelen ook voorbereid zijn op het snel en adequaat kunnen reageren op beveiligingsincidenten. Het management, het college en de raad moeten daarin een voorbeeldfunctie vertolken en de trekker- en sturende rol vervullen. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om zo snel mogelijk te starten met de verbeteringen en om elk half jaar de voortgang van de verbeterpunten te monitoren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te kunnen reageren op actuele situaties en deze in de verbeteractiviteiten te verwerken.

De Rekenkamercommissie biedt het rapport nu aan de gemeenteraad aan en vraagt de raad om een besluit te nemen over de aanbevelingen en het college te verzoeken om elk half jaar een herijking te doen van de status en voortgang van de verbeterpunten en de raad hierover te informeren. 

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die de gemeenteraad, het college en de inwoners aandragen. 
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.