Op 31 oktober staat in de agenda een raadsvergadering. Echter, door een beperkt aantal stukken gaat deze raadsvergadering niet door. De eerstvolgende vergadering is de raadsvergadering van 7 november, waar ook de begroting wordt behandeld.

16 oktober 2019 - 19u30. 

Reglement van Orde

De Raad van Velsen heeft een Reglement van Orde waarin de spelregels duidelijk worden gemaakt over de vergaderwijze. In het nieuwe reglement van orde staat diverse wijzigingen ten aanzien van het huidige reglement dat is aangenomen in 2012. 

Strategische positie van Velsen

De raadsleden in gesprek over de strategische positionering van Velsen in de regio. Centraal hierbij staat de vraag: ‘Wat willen we bereiken door strategische samenwerking?’

Het doel van dit proces is om vanuit de raad te bepalen op welke wijze de lokale en regionale belangen van de inwoners van Velsen op een zo goed mogelijke wijze in regionaal verband behartigd kunnen worden. De eerste stap in dit proces is een verkenning van de huidige situatie en werkwijze. Daarbij gaat het vanuit de raad met name om de gemeenschappelijke regelingen, de Metropoolregio Amsterdam en de IJmondcommissie.

Integraal onderwijs huisvestingsplan

Het college wil met de raad in gesprek over de totstandkoming van een Integraal Onderwijs Huisvesting Plan (IOHP). Dit plan omvat alle schoolgebouwen en gymnastiek accommodaties in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

In het IOHP wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van andere voorzieningen in schoolgebouwen, bijvoorbeeld Integrale Kindcentra. Onder meer wordt gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting, duurzaamheid, Energie Neutrale Gebouwen en Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

 

17 oktober 2019

Begrotingssessie

Op 17 oktober staat de sessie over begroting 2020 geagendeerd. In de begroting staan alle beleidskeuzes voor 2020 en de financiële consequenties daarvan.

Bij de behandeling van de perspectiefnota (de uitgangspunten voor het beleid van 2020) voor de zomer is een motie aangenomen over de water- en toeristenbelasting. Hierover is nog een onderzoek lopende. Dit onderzoek komt na verwachting in de week voorafgaand aan de sessies.