Raadsvergadering op 29 februari

22 februari 2024
Gemeenteraad

Donderdag 29 februari is er in het gemeentehuis om 19.30 uur een raadsvergadering. U bent van harte welkom!

Welkom
U bent welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering wordt ook live uitgezondenexterne-link-icoon via de website van de gemeenteraad en via RTV Seaportexterne-link-icoon. Het gemeentehuis, ingang Plein 1945,  is om 19.00 uur open en de koffie/thee staan dan klaar. 

Inspreken
Aan het begin van de raadsvergadering kunt u insprekenexterne-link-icoon over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 29 februari 12.00 uur via griffie@velsen.nl

De gemeenteraad gaat tijdens de raadsvergaderingexterne-link-icoon besluiten nemen over onder andere: 

Gedragscode burgemeester en wethouders Velsen 2023

Integer handelen is erg belangrijk, ook voor een gemeentelijke organisatie. Door het vaststellen van een nieuwe gedragscode zijn regels vastgelegd hoe een burgemeester en wethouders moeten handelen om integer te zijn. 

Vaststellen paraplubestemmingsplan standplaatsen Velsen
Met het paraplubestemmingsplan gaat het aanvragen van een standplaats sneller en eenvoudiger. Het plan is een uitwerking van het standplaatsenbeleid Velsen 2020.

Bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel
Het bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel voorziet in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 149 kamers en bijbehorende wellnessvoorzieningen nabij de Golfbaan Spaarnwoude. 

Omgevingsvisie 2040 – Woningbouwlocaties

Gemeente Velsen werkt aan een omgevingsvisie. In dat kader worden er woningbouwlocaties bepaald waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. Deze aanvullende locaties zorgen er samen met de locaties waar nu hard gewerkt wordt om woningbouw te realiseren voor dat er ook in de toekomst voldaan kan worden aan de woningbehoefte. 

Verhoging indexatie percentage subsidie

Subsidiepartners zoals culturele, sport en maatschappelijke verenigingen hebben te maken met uitzonderlijk stijgende lasten als gevolg van de inflatie. De gemeente wil deze partners tegemoet komen met een verhoogde indexatie van 4,2% naar 5,3%, zodat zij zoveel mogelijk de dienstverlening kunnen continueren en de consequenties voor inwoners te beperken. 

Zienswijze Advies concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Groen Staal-plannen Tata Steel (NRD)
De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn geïnformeerd over de NRD. De raden besluiten tijdens de raadsvergadering over het advies van de gemeenten over een zo gezond mogelijke leefomgeving. In het voorgestelde advies wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de vervuiling en hinder zo snel mogelijk vermindert en de staalindustrie in de IJmond zo snel mogelijk vergroent en verduurzaamt. Zo moet een substantieel schonere en gezondere leefomgeving ontstaan waar ook voldoende werk is. Dit alles moet uiterlijk in 2030 gerealiseerd zijn.