Raadsprogramma en raadsakkoord vastgesteld

18 oktober 2022
Gemeenteraad
Het raadsakkoord in boekvorm

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 het raadsakkoord en het raadsprogramma vastgesteld.

Raadsprogramma

In het raadsprogramma staat welke belangrijke maatschappelijke thema’s de gemeenteraad voor de inwoners van Velsen de komende jaren wil gaan uitwerken. Daarmee geeft de gemeenteraad richting op onderdelen waar hij een duidelijke gezamenlijke visie op heeft.

Over een deel van de ambities en oplossingsrichtingen zijn de fracties het eens. Daarmee geven ze met dit programma een opdracht aan het college.  Over enkele onderwerpen willen zij nog in debat.
Op deze manier is de positie van de gehele gemeenteraad versterkt. Elke fractie heeft invloed kunnen uitoefenen op het programma. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het raadsprogramma en daarmee zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dit is anders dan in andere gemeenten waar alleen de partijen, die samen de coalitie vormen, in onderhandeling gaan.

De volgende 5 onderwerpen krijgen prioriteit van de gemeenteraad:
leefbaarheid, luchtkwaliteit, wonen en woningbouw, duurzaamheid en participatie en democratische kwaliteit.

Het college krijgt de opdracht om aan de slag te gaan met deze onderwerpen. De gemeenteraad wenst hierover regelmatig geïnformeerd te worden door het college.

Wonen en woningbouw

Voor het jaar 2022 en 2023 is het onderwerp wonen en woningbouw met daaraan gekoppeld de leefbaarheid hét thema waar de gemeenteraad de focus op wil leggen.  De raad wil hier stappen maken en wil graag voortdurend de vinger aan de pols houden. Dat betekent niet dat andere onderwerpen minder belangrijk zijn, maar de gemeenteraad wil juist op dit thema nadrukkelijk zelf helemaal aan het stuur zitten. Voor de jaren daarna kunnen ook andere onderwerpen ‘hoofdprioriteit’ krijgen.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen vindt de gemeenteraad ook belangrijk, maar heeft daarbij niet de wens om direct op te sturen. Omdat hier reeds een goede koers over uitgezet is of, omdat het grotendeels uitvoeringstaken van het rijk zijn met weinig politieke ruimte. Het gaat dan met name om thema’s als dienstverlening, jeugd, sport, zorg en welzijn, kunst en cultuur, lokale economie en vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en gezondheid. De gemeenteraad zal de voortgang volgen en wenst betrokken te zijn als dat nodig is. Het college moet hier uitvoering aan geven.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Zij zijn gekozen om de belangen van alle inwoners af te wegen en vanuit het algemeen belang besluiten te nemen voor de belangrijke maatschappelijke thema’s die spelen. Hij benoemt de wethouders. Die bereiden besluitvorming in de gemeenteraad voor en geven vervolgens uitvoering aan de kaders die de gemeenteraad geeft en aan de besluiten die de gemeenteraad neemt. Ook controleert de gemeenteraad het college op een goede uitvoering van taken.

 

Actualiteit

De gemeenteraad toetst jaarlijks het raadsprogramma aan de actualiteit. Deze beoordeling kan leiden tot een eventuele bijstelling. Het raadsprogramma bepaalt voor de komende raadsperiode voor een groot deel de agenda voor de gemeenteraad en het college.

Raadsakkoord

In het raadsakkoord beschrijft de gemeenteraad hoe zij met elkaar, met het college, met de organisatie en met de samenleving gaat samenwerken. De samenwerking met de samenleving staat voorop. Onder samenleving wordt verstaan: alle inwoners, ondernemers, betrokkenen organisaties en instellingen in Velsen. Om deze samenwerking te bereiken, gaat de raad graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil de raad onder andere ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.

Bekijk het Raadsakkoord 2022-2026 en het Raadsprogramma 2022 - 2026 

Portret Frank Dales met ambtsketen

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.