Overheidsinformatie is altijd openbaar. U kunt deze informatie op verschillende manieren verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld onze website bezoeken of onze brochures raadplegen. Daarnaast kunt u informatie opvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat heet een WOB-verzoek.

In het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur is alle overheidsinformatie openbaar tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De WOB bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een WOB-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen en in een aantal gevallen wordt het verzoek niet gehonoreerd.

Wanneer geeft de gemeentelijke geen informatie?

De gemeente heeft het recht om te weigeren om informatie te verstrekken als

  • De veiligheid in gevaar komt door de openbaarmaking van de informatie;
  • Het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven;
  • Er andere zwaarwegende belangen in het spel zijn dan de openbaarmaking van de gegevens.