Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. De Woningwet bepaalt eveneens, dat hiervoor een onafhankelijke welstandscommissie moet worden ingesteld.

In Velsen bestaat de zogeheten 'Commissie Stedelijk Schoon' uit onafhankelijke, professionele leden. Door hun ervaring zijn de architecten goed bekend met de plaatselijke situatie en de kwaliteit van de omgeving.

Deze commissie toetst Wabo-aanvragen aan de criteria, die genoemd zijn in de Welstandsnota Velsen. Vervolgens brengt zij advies uit aan het college. In het gemeentehuis kunt u bij Klant Contact Centrum de welstandnota inzien of u kunt de Welstandsnota 2015 hier downloaden.

Aan de hand van de Welstandsnota kunt u zelf oordelen of uw plan tot bouw/verbouw voldoet aan de gestelde eisen en kans maakt op een positief advies. Ingeval het advies negatief uitpakt, kan uw vergunning uit het oogpunt van welstand worden geweigerd.

Voor kleine bouwactiviteiten (berging, garage, dakkapellen etc.) waarvan de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld, is de voorzitter van de commissie gemandateerd om positieve welstandsadviezen uit te brengen.

Gegevens die wij van u nodig hebben ten behoeve van de toetsing aan de welstandscriteria:

  • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de belendende bebouwing;
  • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;
  • Opgave van materiaal- en kleurgebruik van de toe te passen bouwmaterialen.

Tarief 2020

 

Voor het voorleggen van een bouwvoornemen aan de commissie Stedelijk Schoon zijn de legeskosten bij een bouwsom tot € 20.000 standaard € 50,00. Bij hogere bouwsommen is het een percentage (0,25%) van de bouwsom.

Leges 2020

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand.
Het gaat daarbij om de volgende aspecten:

  • de karakteristiek van de bestaande bebouwing;
  • de openbare ruimte;
  • het landschap;
  • de stedenbouwkundige context;
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling;
  • samenhang in het bouwwerk.

Meer informatie kunt u vinden in de Welstandsnota 2015.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl