Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor verandert de regelgeving voor inwoners en bedrijven. Deze Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op in één watervergunning (inclusief de keurvergunning).

De Waterwet wijst de gemeente aan als Overheidsloket voor de watervergunningen en meldingen.

Kijk voor meer informatie in de brochure Waterwet en Wabo.

Omdat de rollen tussen gemeente, Omgevingsdienst; Hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat nog niet helemaal duidelijk zijn is 2010 als 'overgangsjaar' aangewezen.

VOOR  WELKE  ACTIVITEITEN  IS EEN  WATERVERGUNNING  of  MELDING  NODIG ?

 • Aanleg / bouw steiger;
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand of aanleg oeverbeschoeiing
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage / ontwateringvoorziening
 • Bouwen op / aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, kademuur, een gemaal, een waterbergingsgebied e.d.
 • Aanleg waterberging
 • Dempen van een watergang / sloot / greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater (meldplicht op grond van lozingsregels voor afvalwater)
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Sanering waterbodem / baggerproject

Voor meer informatie:  Helpdesk Water of de website van Rijkswaterstaat