Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt vaak gevraagd als u werkt of gaat werken in een functie waar u in aanraking komt met vertrouwelijke gegevens, geld, goederen of kwetsbare personen.

Met een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt aan uw (aanstaande) werkgever aantonen dat er geen zodanig strafverleden bestaat dat u uw functie zou mogen/kunnen uitvoeren. Overigens kan een VOG ook nodig zijn voor het starten van een eigen bedrijf, vestiging in het buitenland of bijvoorbeeld beëdiging als advocaat of tolk. Voor sommige functies is de verklaring zelfs verplicht. Een verklaring omtrent het gedrag kan ook nodig zijn voor het aanvragen van een visum of het lidmaatschap van een schietvereniging.
Overigens worden eventuele justitiële gegevens nooit verstrekt aan een werkgever. Als er geen bezwaren zijn op grond van een eventueel strafverleden wordt de verklaring afgegeven. Hierop staat dan vermeld dat er 'van bezwaren niet is gebleken'.

Indien u bij justitie bekend bent, wordt door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag een afweging gemaakt tussen de aard van het (de) delict(en) en de reden van de aanvraag van de verklaring.

Het formulier voor het aanvragen van een VOG ontvangt u van degene die u om een VOG verzoekt, dit is vaak de werkgever. De werkgever geeft op het aanvraagformulier aan wat het doel van de aanvraag is. Het formulier kunt u ook hier downloaden.(https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/aanvragen-via-de-gemeente.aspx)

Sinds 1 januari 2014 is ht aanvraagformulier beschikbaar in het Engels. De VOG zelf wordt afgegeven in het Nederlands met een samenvatting in het Engels.

De procedure neemt - normaal gesproken - vier tot acht weken in beslag. De VOG wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraag dient u in aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid:
wetten.overheid.nl

 

U kunt alleen een VOG via Burgerzaken aanvragen als u staat ingeschreven in de BRP (Basisiregistratie Personen) van de gemeente Velsen.

Bent u vanuit de gemeente Velsen uitgeschreven naar het butenland dan kunt u een VOG rechtstreeks bij Dienst Justis aanvragen. Justis neemt uw aanvraag alleen in behandeling als:
- u de kosten van de aanvraag ( de leges) hebt betaald. U kunt dit aantonen door een kopie van een betalingsbewijs mee te sturen;
- het aanvraagformulier volledig is ingevuld;
- de kopie van uw identiteitsbewijs goed leesbaar is;
- de datum van vertrek uit Nederland is vermeld.

Als u uw aanvraag rechtstreeks bij Justis indient, moet u het bedrag van € 30,05 overmaken op rekeningnummer NL47 RBOS 0569 9909 71 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code RBOSNL2A, The Royal Bank of Scotland.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen per e-mail naar: frontdesk.justis@minvenj.nl
Of per post naar: 
Justis 
T.a.v. Afdeling COVOG 
Postbus 16115 
2500 BC Den Haag

Heeft u een VOG nodig als eigenaar of werknemer in de kinderopvang dan kunt u een vooringevuld formulier vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vog-aanvraagformulieren-kinderopvang

Dit heeft u nodig voor de aanvraag via Burgerzaken:
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak !!!

  • Identiteitsbewijs
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, afgegeven door de werkgever
  • In andere situaties (bijvoorbeeld een aanvraag voor het verkrijgen van een visum kunt u het formulier hier downloaden of afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis)
  • De verschuldige kosten

Als iemand anders namens de aanvrager de aanvraag indient, moet deze een schriftelijke machtiging bij zich hebben die zowel door de aanvrager als door de gemachtigde is ondertekend. Download hier het machtigingsformulier .
Ook is er een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager nodig om de handtekening te kunnen verifiëren. De gemachtigde dient zich ook te kunnen identificeren.
De machtiging dient de adresgegevens te bevatten van waar de Verklaring omtrent gedrag naar toe moet worden gestuurd.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een Verklaring omtrent gedrag aanvraagt ten behoeve van:

  • emigratie;
  • de beëdiging als advocaat;
  • het verkrijgen van een visum of werkvergunning

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger of belanghebbende.
In aanvulling op het aanvraagformulier dient u dan een document in te leveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.

VOG  voor vrijwilligers:

Heeft u de Verklaring Omtrent Gedrag nodig voor uw vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Zij kunnen digitaal voor u gratis een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.

 

Zelf on-line een afspraak maken. U kunt ook 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internet zelf een afspraak maken. Leest u s.v.p. eerst ook alle productinformatie voordat u dat doet.

Klik hier voor het maken van een afspraak.

U kunt uw aanvraag ook elektronisch doen als u in het bezit bent van DigiD / E-herkenning.
Zie
'Verklaring omtrent gedrag (vog) via elektronische aanvraag'.

Tarief 2018:
€ 41,35 voor een aanvraag van een VOG via de balie van Burgerzaken
Bedrag nog niet bekend voor een elektronische aanvraag via www.rijksoverheid.nl

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum, Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken