De gemeente voert beleid ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente.

Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties (stoplichten) e.d..

Bijzondere aandacht heeft de optimalisering van veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.

In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van drempels, verkeerspunaises, wegversmallingen, het inrichten van woonerven en het instellen van 30 kilometer gebieden de woongebieden verkeersveilig gemaakt.

Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (drukte).

Tevens kunt u schriftelijk aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen

Wetgeving:
Wegenverkeerswet
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
www.wetten.nl
www.rijksoverheid.nl