Het team Vergunningen van de afdeling Publiekszaken is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van alle omgevingsvergunningen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van horeca-inrichtingen en bij evenementen.

Bovenstaande werkzaamheden voeren zij uit in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond (milieu) en de Veiligheidsregio Kennemerland (brandveiligheid).

Bij het verstrekken van een omgevingsvergunning wordt in de vergunning opgenomen wanneer u een melding dient te doen. Bij de vergunning treft u hiervoor de benodigde formulieren aan.

Raadpleeg de brochures:

De toezichthouders komen uw (bouw- of sloop-) project regelmatig controleren. Doet u iets niet volgens de regels, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden moet staken of in het ergste geval moet aanpassen of afbreken.

In uw omgevingsvergunning staat wanneer u bepaalde werkzaamheden of activiteiten moet melden, de belangrijkste meldingen zijn:

  • De start van de (ver-/nieuw-)bouw of sloop van het project (aanmelding);
  • Bij een actie tijdens de uitvoering van het project; bijvoorbeeld de storting van de fundering. Dit is opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervan moet melding gedaan worden (tussenmelding);
  • De afronding van het project (afmelding).

Naast het toezicht op de verleende omgevingsvergunning houden zij ook toezicht op het uitvoeren van projecten zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. De toezichthouders houden daarvoor wekelijkse inspectierondes. Bij constateringen van overtredingen kunnen zij bepalen dat u direct de werkzaamheden moet staken of alsnog een vergunning moet aanvragen. Als u achteraf een omgevingsvergunning moet aanvragen moet u 50% extra leges betalen tot een maximum van
€ 5.000,00 (tarief 2021).

Als u denkt dat ergens iets wordt gebouwd, verbouwd, gesloopt of gebruikt wordt in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan zonder dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders of juridisch medewerkers handhaving.
U kunt hier een meldingsformulier downloaden

Het is een illusie dat wij op alle regels toezicht kunnen houden en bij overtredingen daartegen kunnen optreden. Daarom maakt het college jaarlijks een Jaarprogramma Toezicht & Handhaving. Daarin zijn de voornemens en keuzes op het gebied van toezicht & handhaving opgenomen. Ook staan hierin de prioriteiten voor dat jaar. Levensbedreigende situaties krijgen voorrang boven een iets te hoge schutting. Na afloop van een kalenderjaar doet het college in de vorm van een Verantwoordingsnota verslag aan onze gemeenteraad over de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken.