Minderjarige kinderen die een eigen reisdocument willen aanvragen hebben toestemming nodig van degene(n) die belast is/zijn met het gezag. Bij meerderjarige personen die onder curatele staan is voor de aanvraag van een paspoort toestemming van de curator vereist.

Toestemming vereist

Toestemming voor een reisdocument is in de volgende gevallen vereist:

  • een kind dat nog geen 18 jaar is en een paspoort aanvraagt
  • een kind dat nog geen 12 jaar is en een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt
  • een meerderjarige die onder curatele gesteld is en een paspoort aanvraagt

U geeft toestemming voor één aanvraag. Bij elke volgende aanvraag is toestemming opnieuw vereist

Gezag

Ouders die tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap een kind krijgen hebben automatisch beide het gezag. Als ze later gescheiden zijn of hun partnerschap is beëindigd heeft de rechter meestal een uitspraak gedaan over het gezag. Het kan zijn dat beide ouders het gezag houden (co-ouderschap) of dat één ouder belast wordt met het gezag. Bij samenwonende ouders is het gezag niet automatisch geregeld en heeft alleen de moeder het gezag. Dit moet bij de rechtbank aangevraagd worden.

De rechter kan ook een instelling voor jeugd- en gezinszorg belasten met het gezag

Curatele

In sommige gevallen worden meerderjarige personen onder curatele gesteld. Bijvoorbeeld als er sprake is van een geestelijke belemmering. In dat geval wijst de rechter een curator aan.

Toestemming voor eigen document

Bij de aanvraag van een eigen document voor een kind geeft degene die het gezag heeft over dat kind toestemming. Als beide ouders belast zijn met het gezag moeten ze ook beide toestemming geven.

Bij een onder curatele gestelde aanvrager geeft de curator toestemming. Dit is niet nodig bij een eigen identiteitskaart.

Toestemming van een derde

Als geen van de ouders het gezag heeft kan dat bij een derde berusten. Bijvoorbeeld een instelling voor jeugd- en gezinszorg. Zo´n instantie machtigt meestal enkele personen om de vereiste toestemming te geven.

Geven van toestemming

De toestemming kan aan de balie verleend worden. Als u aan de balie toestemming geeft, vult u ter plekke een toestemmingsformulier in. U moet zich wel te kunnen identificeren.

Als beide ouders het gezag hebben, hoeven ze niet beiden aanwezig te zijn bij de aanvraag. In dit geval kan het toestemmingsformulier thuis worden ondertekend door de afwezige ouder en meegenomen door de andere. Om de echtheid van zijn/haar handtekening te controleren moet ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de afwezige ouder overlegd te worden. Daarop moeten naast de handtekening ook de personalia en foto goed zichtbaar zijn.

Het toestemmingsformulier is te downloaden onder "Aanvragen" of te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Opsturen van een toestemming

Als u een toestemming niet wilt of kunt meegeven aan de persoon die de aanvraag indient, kunt u de toestemming ook opsturen. Stuur het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier naar:
Gemeente Velsen, 
T.a.v. Burgerzaken,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Vermeld op de enveloppe 'toestemming reisdocument' en de naam voor wie u toestemming geeft. Stuur een duidelijke kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Daarop moeten uw personalia, handtekening en foto goed zichtbaar zijn.

Problemen bij de toestemming

Als een gezaghouder zijn of haar toestemming weigert, kan de andere gezaghouder of eventueel het kind om vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter bij de Rechtbank Haarlem. Die beslist op het verzoek in het belang van het kind.

 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.
wetten.overheid.nl

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

bij toestemming aan de balie:

  • geldig identiteitsbewijs

bij schriftelijke toestemming:

  • ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier
  • goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs

U kunt het formulier Toestemming bij reisdocumenten hier downloaden.

Belangrijk: Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van het Ministerie van Defensie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website: www.velsen.nl 
E-mail: info@velsen.nl t.a.v. Burgerzaken