De Tegemoetkoming meerkosten is bedoeld voor mensen die aannemelijke meerkosten hebben ten gevolge van een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De tegemoetkoming meerkosten bedraagt € 285,00 per persoon per jaar (2018). Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient u deze per kalenderjaar (opnieuw) aan te vragen.

Tegemoetkoming vervalt in 2019

Let op! 2018 is het laatste jaar waarover u de tegemoetkoming meerkosten kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2019 hebben we namelijk een uitgebreide collectieve zorgverzekering in plaats van de tegemoetkoming meerkosten. U kunt de tegemoetkoming over 2018 aanvragen tot 1 maart 2019.

Tot de doelgroep behoort in ieder geval de persoon die:

 1. een indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg; of
 2. een maatwerkvoorziening heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning; of
 3. een gehandicaptenparkeerplaats of -kaart heeft; of
 4. arbeidsongeschikt is verklaard of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft; of
 5. vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; of
 6. anderszins kan aantonen tot de doelgroep te behoren.

De tegemoetkoming wordt verstrekt aan de persoon die tot de doelgroep behoort, en:

 1. 18 jaar of ouders is;
 2. niet in een zorginstelling verblijft;
 3. het inkomen van de aanvrager op de peildatum niet hoger is dan 120% van de toepasselijke norm zoals genoemd in de artikelen 20 tot en met 26 van de Participatiewet. De kostendelersnorm zoals vastgesteld in artikel 22a van de Participatiewet is op deze regeling niet van toepassing. Voor de belanghebbende die een fluctuerend inkomen heeft wordt het gemiddelde inkomen over de drie maanden vóór datum aanvraag aangehouden;
 4. ten minste € 100,00 van het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet heeft besteed; en
 5. mensen die een Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten van het UWV ontvangen krijgen een aanvulling tot een bedrag van € 285,00.
   

Vanaf 1 april 2018 is de Tegemoetkoming meerkosten aan te vragen over het jaar 2018.
Let op, u dient aan alle criteria te voldoen voordat u aanspraak kunt maken op de tegemoetkoming(en).

Indien u samenlevend bent, dient u het aanvraagformulier samen in te vullen en te ondertekenen. U hoeft niet op hetzelfde moment in aanmerking te willen komen voor de tegemoetkoming, maar u dient samen opgave te doen van uw gezinssituatie en uw gezamenlijk inkomen.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2018 (120% van de toepasselijke bijstandsnorm)

Kijk hier voor een overzicht van de Bijstandsnormen per 1 januari 2018

Wetgeving:

Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten (voor personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 2015 Gemeente Velsen).

Heeft u in 2017 ook een Tegemoetkoming meerkosten ontvangen, dan krijgt u in april 2018 een vooringevuld aanvraagformulier toegestuurd. U hoeft dus niet zelf een nieuw aanvraagformulier te downloaden en in te vullen!
Na ontvangst van uw formulier in april moet u de ingevulde gegevens wel nog even controleren, ondertekenen en bewijsstukken bijvoegen (in ieder geval dat € 100,- van het eigen risico is besteed).

NB. Gezin, of daarmee gelijkgestelden dienen het aanvraagformulier samen in te vullen en te ondertekenen.

Nieuwe aanvragers:

Download vanaf 1 april 2018 het aanvraagformulier voor het kalenderjaar 2018, of vraag dit telefonisch aan bij het Klant Contact Centrum via 140255 of 0255-567200, of u kunt het ophalen aan de balie in het gemeentehuis.

Het aanvraagformulier bevat een toelichting, waarin u kunt nalezen wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking komt. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen om vertraging in de afhandeling te voorkomen.

U kunt hier een aanvraagformulier voor 2018 downloaden.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de gevraagde bewijsstukken naar onderstaand adres.

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Formulierenbrigade Velsen
Inwoners van Velsen kunnen voor informatie, advies en ondersteuning bij het invullen van formulieren die te maken hebben met gemeentelijke regelingen en voorzieningen terecht bij de consulenten van de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is bereikbaar via Socius Maatschappelijk Dienstverleners, gevestigd op Plein 1945 nr. 10, 1971 GA IJmuiden, tel. 088-8876900.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

|