De burgemeester kan een ontheffing verlenen van het in artikel 3 van de Drank- en Horecawet gestelde verbod voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken, tijdens bijzondere gelegenheden van zeer incidentele aard. Bijvoorbeeld tijdens een evenement, Koningsdag of braderie.

 

Wetgeving:
Drank- en Horecawet, artikel 35: Zie voor de tekst bij 'Bijzonderheden'
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) horeca

U kunt het aanvraagformulier downloaden of ophalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Bij de aanvraag dient u een kopie van een geldig paspoort / identiteitsbewijs (geen rijbewijs) toe te voegen.

Het ingevulde aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlagen kunt u opsturen naar:
Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Ik wil het aanvraagformulier downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legeskosten 2019:  € 87,20

  • Er is een evenement ( kermis, braderie, Koningsdag etc)

  • Een bijzondere gebeurtenis, niet alledaags, zich niet regelmatig herhalend, op zichzelf staande gelegenheid

  • Er moet per tappunt een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt, en is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

 

 

Een ontheffing kan onder voorwaarden worden verleend.
Aan een ontheffing worden voorschriften aan verbonden.

Drank- en Horecawet: Artikel 35

1.            De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die:
a.            de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;
b.            niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
               De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.
2.            Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
3.            Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c, van overeenkomstige toepassing.
4.            De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.
5.            Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het eerste lid.
6.            Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld in dit artikel, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl