Het kan zijn dat uw voorgenomen project (dat kan een bouwplan zijn, het gebruik van gronden of het gebruik van een bestaand bouwwerk) in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Strijdig planologisch gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van winkel als kantoor.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden zonder Omgevingsvergunning te bouwen op gronden of bouwwerken te gebruiken die in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

U moet daarom een Omgevingsvergunning aanvragen. Uw verzoek zal worden getoetst aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Velsen. Afhankelijk hiervan en van uw motivatie zal een afweging worden gemaakt om medewerking te verlenen aan uw project door middel van het doorlopen van een planologische procedure tot afwijking van het bestemmingplan.

De Wabo maakt onderscheid in het soort project. Voor de gevallen die passen binnen de voorwaarden gesteld in de zogenaamde kruimellijst, is een reguliere vergunningprocedure van toepassing (proceduretijd: 8 weken). Hierbij zijn oppervlakte, hoogte en gebruik van het toekomstige bouwwerk toetsingcriteria. Bijvoorbeeld: u wilt een bouwwerk benutten voor een ander gebruik dan is vastgelegd in het bestemmingsplan. De oppervlakte van max. 1.500m2 is dan de absolute grens om medewerking te verlenen aan een reguliere vergunningsprocedure.

In de overige gevallen moet een uitgebreide vergunningprocedure (proceduretijd gemiddeld 26 weken) worden doorlopen. Voordat medewerking wordt verleend moet er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Deze uitgebreide procedure houdt in dat de gemeenteraad van Velsen moet instemmen met uw project door het afgeven van een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. Ook ligt het voornemen om medewerking te verlenen gedurende zes weken ter inzage om een ieder in de gelegenheid te stellen mondelinge of schriftelijke zienswijzen kenbaar te maken tegen het verlenen van de voornoemde afwijking van het bestemmingsplan.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw voorgenomen project toetsen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Is er sprake is van strijd met het bestemmingsplan? Informeer via het Bouwloket van gemeente Velsen of uw project passend is aan het ruimtelijk beleid van gemeente Velsen en welke procedure doorlopen moet worden.

Evenementen

Het houden van evenementen is alleen toegestaan op locaties waar het bestemmingsplan bepaalt dat dit mogelijk is. Indien dit niet in het bestemmingsplan is geregeld heeft u ook een vergunning nodig voor planologisch strijdig gebruik.