Het kan zijn dat uw voorgenomen project (dat kan een bouwplan zijn, het gebruik van gronden of het gebruik van een bestaand bouwwerk) in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Strijdig planologisch gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van winkel als kantoor.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden zonder Omgevingsvergunning te bouwen op gronden of bouwwerken te gebruiken die in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

U moet daarom een Omgevingsvergunning aanvragen. Uw verzoek zal worden getoetst aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Velsen. Afhankelijk hiervan en van uw motivatie zal een afweging worden gemaakt om medewerking te verlenen aan uw project door middel van het doorlopen van een planologische procedure tot afwijking van het bestemmingplan.

De Wabo maakt onderscheid in het soort project. Voor de gevallen die passen binnen de voorwaarden gesteld in de zogenaamde kruimellijst, is een reguliere vergunningprocedure van toepassing (proceduretijd: 8 weken). Hierbij zijn oppervlakte, hoogte en gebruik van het toekomstige bouwwerk toetsingcriteria. Bijvoorbeeld: u wilt een bouwwerk benutten voor een ander gebruik dan is vastgelegd in het bestemmingsplan. De oppervlakte van max. 1.500m2 is dan de absolute grens om medewerking te verlenen aan een reguliere vergunningsprocedure.

In de overige gevallen moet een uitgebreide vergunningprocedure (proceduretijd gemiddeld 26 weken) worden doorlopen. Voordat medewerking wordt verleend moet er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Deze uitgebreide procedure houdt in dat de gemeenteraad van Velsen moet instemmen met uw project door het afgeven van een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. Ook ligt het voornemen om medewerking te verlenen gedurende zes weken ter inzage om een ieder in de gelegenheid te stellen mondelinge of schriftelijke zienswijzen kenbaar te maken tegen het verlenen van de voornoemde afwijking van het bestemmingsplan.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw voorgenomen project toetsen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Is er sprake is van strijd met het bestemmingsplan? Informeer via het Bouwloket van gemeente Velsen of uw project passend is aan het ruimtelijk beleid van gemeente Velsen en welke procedure doorlopen moet worden.

Evenementen

Het houden van evenementen is alleen toegestaan op locaties waar het bestemmingsplan bepaalt dat dit mogelijk is. Indien dit niet in het bestemmingsplan is geregeld heeft u ook een vergunning nodig voor planologisch strijdig gebruik.

Als u een aanvraag wilt indienen voor een afwijking van het bestemmingsplan, moet u in het landelijk Omgevingsloket kiezen onder 'Werkzaamheden' bij het thema 'Terrein inrichten of veranderen' voor 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Een leidraad bij het opstellen van 'een goede ruimtelijke onderbouwing' bij uw aanvraag kunt u hier lezen/downloaden.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen ( DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket.

TIP: Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het noodzakelijk zijn om de nieuwe gebruiksoppervlakte op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op BAGweb (www.kadaster.nl) of op de BAG-viewer.

In het Omgevingsloket vindt u alle andere informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningscheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Levertijd:

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.
Leges 2020

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop: Voor het inzien van lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.