Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet komen te vervallen. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Paragraaf 1.7 (Bouwbesluit 2012) ‘Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag (onder bepaalde voorwaarden) deze melding doen. Echter als de sloop plaatsvindt zonder melding, is degene die sloopt de overtreder van het verbod in de Woningwet (artikel 1.5).

Slopen bouwwerk

De sloopvergunningenvoor monumenten, in beschermde stads- of dorpsgezichten of op basis van het bestemmingsplan blijven gewoon bestaan

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig.

Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • ingevolge de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
  • van een seizoensgebonden bouwwerk.

Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 van het Bouwbesluit 2012 staat dat het onder meer gaat om de volgende gegevens:

  • De naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk.
  • Een asbestinventarisatierapport.
  • De naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren hoeft pas twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag gemeld te worden.

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie

Het Bouwbesluit 2012 bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport aangeleverd moet worden. Dit staat in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Inartikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. In het Bouwbesluit staat dat wanneer op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport verplicht is, dit rapport ook met de sloopmelding moet worden ingeleverd.

De sloopmelding of omgevingsvergunning voor het onderdeel slopen bouwwerk kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket. (www.omgevingsloket.nl)

Hier vindt u ook alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningscheck" doen. U kunt dan zien of u vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Omgevingsdienst IJmond
Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Levertijd:

De melding moet minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn, bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit. In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. Ook geldt een termijn van 5 werkdagen voor particulieren die zelf strikt in het besluit omschreven hechtgebonden asbesthoudende toepassingen verwijderen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van35 vierkante meterper (kadastraal) perceel.

Voor reguliere sloopaanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor het in behandeling nemen van een sloopmelding worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

Tip: Denk aan uw veiligheid: laat op tijd uw energieaansluiting verwijderen of verplaatsen.
Neem hiervoor contact op met de netwerkbeheerder van het elektriciteit- en/of gasnetwerk in uw regio.

Let op: Vanaf 1-4-2012 worden sloopaanvragen niet meer door de gemeente afgewikkeld maar door de Omgevingsdienst IJmond te Beverwijk.

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl