Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet komen te vervallen. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Paragraaf 1.7 (Bouwbesluit 2012) ‘Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de sloopmelding doet. Ook een ander mag (onder bepaalde voorwaarden) deze melding doen. Echter als de sloop plaatsvindt zonder melding, is degene die sloopt de overtreder van het verbod in de Woningwet (artikel 1.5).

Slopen bouwwerk

De sloopvergunningenvoor monumenten, in beschermde stads- of dorpsgezichten of op basis van het bestemmingsplan blijven gewoon bestaan

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig.

Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • ingevolge de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
  • van een seizoensgebonden bouwwerk.

Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 van het Bouwbesluit 2012 staat dat het onder meer gaat om de volgende gegevens:

  • De naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk.
  • Een asbestinventarisatierapport.
  • De naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren hoeft pas twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag gemeld te worden.

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie

Het Bouwbesluit 2012 bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport aangeleverd moet worden. Dit staat in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Inartikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. In het Bouwbesluit staat dat wanneer op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport verplicht is, dit rapport ook met de sloopmelding moet worden ingeleverd.