In het aanwijzingsbesluit Parkeerbelasting, behorende bij de Verordening parkeerbelasting  is opgenomen waar, wanneer en op welke wijze voor het parkeren van een motorvoertuig parkeerbelasting verschuldigd is.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als de parkeercontroleur constateert dat er niet of te weinig is betaald voor het parkeren van een motorvoertuig legt de parkeercontroleur een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Naast het parkeertarief wordt ook de wettelijke administratieve kosten opgelegd.

Tariefstelling

De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. De tarieventabel maakt deel uit van de verordening Parkeerbelasting.

Wet- en regelgeving:
Parkeernormenbeleid gemeente Velsen
wetten.overheid.nl

 

Voor het bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting richt u uw bezwaarschrift aan:
Gemeente Velsen
T.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Velsen,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

  • Bezwaar dient gemaakt worden binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag
  • U dient uw bezwaarschrift per post te verzenden. Bezwaarschriften die langs een andere weg binnenkomen (bijvoorbeeld via telefoon, fax of e-mail), worden niet in behandeling genomen
  • Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de betalingsverplichting. In veel gevallen zal men de naheffingsaanslag eerst moeten voldoen. Als het bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt men het teveel betaalde bedrag met een rentevergoeding terugbetaald
  • Men kan geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Als men iemand machtigt om bezwaar te maken, moet men een ondertekende machtiging meesturen.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl