Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.
Vanaf 1 oktober 2010 heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig.

Deze vergunning vervangt veel oude vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
Ook als u van meerdere instanties toestemming nodig heeft kunt u nu volstaan met het indienen van één omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd en digitaal worden ingediend. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar één beroepsprocedure.

Een voorbeeld: Vroeger had u 2 vergunningen nodig wanneer u een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunningen en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen.
Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U hebt nog maar één vergunning nodig en hoeft dus ook maar één procedure te doorlopen.

Overzicht reikwijdte van de Omgevingsvergunning:

Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

en alle vergunningen die betrekking hebben op het:

Als u op bovenstaande producten klikt krijgt u specifieke informatie over het onderwerp.

Op www.omgevingsloket.nl en www.infomil.nl/omgevingsvergunning vind u nog meer informatie over de omgevingsvergunning.

Let op, voor deze vergunningaanvraag zijn leges verschuldigd. Heeft u hier nog vragen over neem dan eerst even contact op met de gemeente.

Lees de brochure voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen (DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket (Informatie over DigiD-voor bedrijven)

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningcheck" doen.
U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

TIP: Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het noodzakelijk zijn om de nieuwe gebruiksoppervlakte op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op BAGweb (www.kadaster.nl) of op de BAGviewer.

Gaat u verbouwen?

Door het Verbouwkompas te doorlopen, zorgt u ervoor dat uw verbouwing kwalitatief wordt uitgevoerd conform het Bouwbesluit 2012. Hierin vindt u niet alleen rechten en plichten maar ook tips.

Raadpleeg ook de brochure 'Aandachtspunten verbouwen'

De aanvraag

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Levertijd:

Reguliere aanvragen

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Complexe aanvragen

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Na indienen aanvraag

Wat er gebeurt na het indienen van de vergunning kunt u in deze brochure lezen.

Ontvangst vergunning

Na ontvangst vergunning kunt u hier het vervolg van de procedure lezen

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

Indien u uw aanvraag digitaal wilt verzorgen heeft u een DigiD-code nodig om uw aanvraag te ondertekenen.

Werkzaamhedenlijst:

Deze lijst bevat een overzicht van de terminologie die in het Omgevingsloket online gebruikt wordt bij werkzaamheden èn een uitleg van wat er onder die werkzaamheden valt. De werkzaamheden zijn onderverdeeld naar de catergoriën die in het Omgevingsloket woorden onderscheiden, te weten:

  • Bouwen en verbouwen
  • Terrein inrichten of veranderen
  • Werkzaamheden met betrekking tot brandveilig gebruik en milieu
  • Specialistische werkzaamheden

Let op: Als u met een melding kunt volstaan, dan dient u deze melding te doen voordat u de werkzaamheden gaat (laat) uitvoeren!

Mogelijkheid tot vooroverleg

Complexe projecten kennen hun eigen regels. Het gaat om projecten waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning nodig is; waarbij een monument wordt verbouwd of waarbij een activiteit plaatsvindt in of in de directe omgeving van een beschermd natuurgebied.

Voor deze projecten is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen, maar kan dan wel in twee fasen worden aangevraagd. Als dit voor u van toepassing is, dan raden wij u aan hierover met ons in overleg te treden vóórdat u daadwerkelijk een vergunningaanvraag bij ons indient. Dit noemen wij een vooroverleg.

Door dit onderlinge overleg kunnen we er voor zorgen dat de aanvraag goed wordt voorbereid. Belangrijk voordeel hiervan is dat de daadwerkelijke vergunningsprocedure dan soepeler verloopt.

U kunt voor een vooroverleg een afspraak maken met een van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen.

U kunt - in overleg met de vakspecialist - ook een principeaanvraag (voormalig schetsplan / bouwinitiatief) indienen.

Meldingen

Voor onderstaande activiteiten kan met een melding worden volstaan:
De melding moet worden gedaan vóórdat u de werkzaamheden gaat (laat) uitvoeren:

Tip: Denk aan uw veiligheid: laat op tijd uw energieaansluiting verwijderen of verplaatsen.

Neem hiervoor contact op met de netwerkbeheerder van het elektriciteit- en/of gasnetwerk in uw regio.

Misschien voor u relevante informatie vindt u op: www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/verbouwen/

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.