Op grond van het Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT) moet u (als eigenaar van) bestaande tanks - die niet meer worden gebruikt - saneren.

Hierbij wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging die als gevolg van olielekkage is ontstaan. Indien dat het geval is dient u de bodem op de voorgeschreven wijze te saneren. Deze wijze van sanering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Indien u de tank wilt saneren kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Indien u de tank weer wilt gaan gebruiken dan is een keuring van de tank nodig.