De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Zij heeft de Omgevingsdienst IJmond gemandateerd deze taak uit te voeren. Als inwoner, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) kunt u bij het niet naleven van de milieu-eisen door een bedrijf, een verzoek indienen om passende maatregelen te treffen.

In geval van hinder (illegale lozingen, luchtvervuiling, stankoverlast, geluidsoverlast) kunt u direct bij de milieudienst een klacht indienen. De Omgevingsdienst toetst uw klacht en beziet of de klacht gegrond is. Aan de hand van de bevindingen wordt bezien welke handhavingsmaatregelen worden getroffen.

Beleid en wetgeving

  • Wet Milieubeheer
  • Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
  • Wet Geluidhinder
  • Wet Bodembescherming