Op welke leeftijd wordt een kind leerplichtig?

Een kind is leerplichtig met ingang van de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden. Is een kind bijvoorbeeld op 10 mei 5 jaar geworden, dan is hij/zij met ingang van 1 juni leerplichtig. De leerling wordt dan verplicht iedere (school)dag de school te bezoeken. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, vraag hiernaar als u het kind aanmeldt!

Heeft het kind de leeftijd van 6 jaar dan mag geen praktijk of lestijd verzuimd worden.

Wanneer eindigt de leerplicht?

Per 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor die jongeren die:

 • Nog geen 18 jaar zijn;
 • Nog geen startkwalificatie hebben behaald;
 • De volledige leerplicht achter de rug hebben.

De bedoeling is dat ze minstens een havo-, vwo- of mbo2-diploma halen. Deze uitbreiding van de huidige leerplicht is een middel om schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een degelijke positie te geven op de arbeidsmarkt. Voor sommige jongeren van 16 en 17 jaar die liever met hun handen dan met hun hoofd werken, lijkt dat een zware opgave. Maar de kwalificatieplicht hoeft niet te betekenen dat ze vijf dagen per week in de schoolbanken zitten.

Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Toelating tot een school

Als het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt kan het kind in het algemeen tot een basisschool worden toegelaten. Als gewenning is het soms mogelijk dat een kind vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar voor ten hoogste 5 dagen tot een school kan worden toegelaten.
Vraag hiernaar als u het kind aanmeldt!

Extra vakantie buiten de schoolvakanties om. Mag dat?

Op vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.

Wanneer u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u schriftelijk, binnen 6 weken, een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar. Bent u het dan nog niet eens met deze beslissing, dan kunt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten voor u verbonden. Voordat u een beroepsschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een Bureau voor rechtshulp.

Om eventuele minder prettige (financiële) consequenties te voorkomen is het raadzaam een verzoek om extra vakantie ruimschoots op tijd (8 weken voor de eerste dag van het verlof) schriftelijk bij het hoofd van de school in te dienen.

Verlof waarvoor geen toestemming is verleend worden aan de leerplichtambtenaar gemeld.

Mag een leerplichtige leerling om andere redenen de school tijdelijk niet bezoeken?

Het antwoord hier op is 'ja', het moet dan echter wel om een gewichtige omstandigheid gaan, d.w.z. onvoorziene zaken die buiten de wil of invloed van de ouders/verzorgers en/of de leerling gebeuren. In tegenstelling tot een aanvraag voor extra vakantie waar slechts één maal per school voor ten hoogste 10 schooldagen vrijstelling kan worden verleend, gaat het bij andere gewichtige omstandigheden om een optelsom. Een aanvraag voor verlof wegens "andere gewichtige omstandigheden" dient zo spoedig mogelijk (schriftelijk) bij de directeur ingediend te worden (bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren). De directeur van de school neemt hierop een beslissing, het aantal dagen dat vrijstelling is gegeven mag niet meer dan 10 schooldagen betreffen, daarna beslist de leerplichtambtenaar. De verlofaanvragen worden altijd per situatie beoordeeld.

Wanneer u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u schriftelijk, binnen 6 weken, een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit heeft genomen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar. Bent u het dan nog niet eens met deze beslissing, dan kunt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.

Aan zo'n juridische procedure zijn kosten voor u verbonden. Voordat u een beroepsschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een Bureau voor rechtshulp.

Wat is een gewichtige omstandigheid?

Hierbij valt onder andere te denken aan:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan
 • Geboorte broertje/zusje
 • Huwelijk bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
 • Begrafenis/crematie van bloed- of aanverwanten.
 • 12,5, 25 en 50-jarig huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • 25 en 40-jarig ambtsjubileum van ouders/grootouders;
 • Bij medische of sociale indicatie (hierbij een verklaring van een arts of maatschappelijk werker overleggen);

Voor andere naar het oordeel van de directeur van de school belangrijke redenen.

Wat te doen bij ziekte en/of artsen/specialisten bezoek?

Bij ziekte moet de school terstond worden medegedeeld dat de leerling tijdelijk de school niet kan bezoeken.

Bij artsen/specialistenbezoek dient vooraf aan het hoofd van de school bekend gemaakt te worden dat de leerling een arts of specialist gaat bezoeken.
Is dit niet mogelijk dan dient u dit achteraf te doen.

Wie is er verantwoordelijk voor het regelmatig schoolbezoek van de leerplichtige leerling?

U als ouder(s), of hij of zij die met de feitelijke verzorging van de leerplichtige leerling is belast. U wordt namelijk verplicht de leerling in te schrijven aan een school of onderwijsinstituut. Daarnaast moet u er op toezien dat na inschrijving de leerling geregeld de school bezoekt. Geregeld schoolbezoek wil zeggen, dat leerling zonder toestemming van de directeur van de school of van de leerplichtambtenaar, geen les of praktijktijd mag verzuimen. Een leerling van 12 jaar of ouder, is eveneens verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor het geregeld schoolbezoek.
Dit betekent dat tegen de ouder(s) of tegen diegene(n) die met de feitelijke verzorging is/zijn belast en zich niet houden aan hetgeen is gesteld in de Leerplichtwet 1969 een proces-verbaal kan worden opgemaakt. Hetzelfde geldt voor de leerplichtige leerling van 12 jaar en ouder.