In Velsen kan het zijn dat u een Omgevingsvergunning nodig heeft voor het kappen van uw boom.

Als hoofdregel geldt dat u een Omgevingsvergunning nodig heeft als de boom 1.30 meter (boven het maaiveld) een diameter van 15 centimeter heeft.

Er zijn nog enkele andere uitzonderingen. Deze kunt u lezen onder 'voorwaarden'.

Wetgeving / Lokaal beleid:
APV 6e Wijziging (Monumentale bomen)

Kijk bij "voorwaarden" voor het vergunningvrij kappen.

Indien u een Omgevingsvergunning nodig heeft:

Lees de brochure voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen (DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningscheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Levertijd:

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

 

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Als u alleen een aanvraag doet voor het vellen van houtopstand dan zijn de legeskosten: € 80,90 (tarief 2019)

 

Er is geen "Omgevingsvergunning - vellen houtopstand" vereist voor:

  • bomen en houtopstand met een diameter van 15 cm of minder op 1.30 meter boven het maaiveld gemeten;
  • wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
  • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
  • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
  • kweekgoed;
  • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
  • houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen binnen de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt en / of geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel in geval van rijbeplanting, gerekend over het totale aantal rijen, niet meer bomen omvat dan 20;
  • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving op last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Herplant / instandhoudingsplicht).

 

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vegunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.