Op grond van de wet mag de gemeente acht weken doen over beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakkapel. Voor deze eenvoudige bouwwerken heeft de gemeente haar werkproces nu zo ingericht dat er binnen twee werkdagen een besluit wordt genomen. Voorwaarde is dat de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van dakkapellen voldoet aan de wettelijke eisen.

Voor positief beoordeelde aanvragen betekent dit dat, binnen twee werkdagen na binnenkomst, vergunning wordt verleend als de aanvraag voor 10.00 uur ditigitaal wordt ingediend.

Deze korte proceduretijd is niet van toepassing voor dakkapellen op beschermde monumenten.

Indieningsvereisten voor een flitsvergunning dakkapel

 1. De aanvraag moet digitaal worden ingediend via www.omgevingsloket.nl
 2. De aanvraag moet voldoen aan de Ministeriële regeling Omgevingsrecht, dit houdt in:
 • Een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier
 • Een duidelijke situatietekening met bestaande bebouwing schaal 1:500 of 1:1000
 • Tekeningen van plattegrond(en) , doorsnede en gevels op schaal 1:100
 • Op de tekeningen moeten de afmetingen en de plaats van de dakkapel op het dak staan
 • Op de tekening moet duidelijk de bestaande toestand en de nieuwe toestand te zien zijn
 • Een foto van de gevel waar de dakkapel wordt geplaatst
 • Tekeningen voorzien van maatvoering en functie van de ruimten
 • Tekeningen voorzien van principedetails schaal 1:5 of 1:10 van de aansluitingen van de dakkapel in het dakvlak. Hierop moet duidelijk worden welk materiaal er wordt gebruikt en wat de afmetingen zijn.

Standaard voorbeeld van gewenste tekening

Toetsingscriteria voor een flitsvergunning dakkapel:

 1. De aanvraag mag geen betrekking hebben op een beschermd monument. Hiervoor geldende andere richtlijnen, zie https://www.velsen.nl/producten/aanpassen-monument-voorheen-monumentenvergunning
 2. De aanvraag moet voldoen aan de criteria uit de welstandsnota, zie Welstandsnota 2015
 3. De aanvraag moet voldoen aan de laatste versie van het Bouwbesluit inclusief aanpassingen hiervan (o.a. voor borstweringshoogte, inwendige hoogte, uitwendige scheidingsconstructie, ventilatie en daglicht), zie www.overheid.nl of www.bouwbesluitonline.nl
 4. De aanvraag moet voldoen aan het geldende bestemmingsplan.

Behandeltermijn:

Indien de aanvraag voor 10.00 uur ’s ochtends wordt ingediend, is de behandeltermijn van een flitsvergunning maximaal 2 werkdagen. Bijvoorbeeld: u dient op woensdagochtend om 09.00 uur een aanvraag voor een dakkapel in en als deze aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria en de indieningsvereisten dan krijgt u uiterlijk donderdag voor 17.00 uur uw vergunning.

Dus als u de aanvraag voor 10.00 uur indient, dan krijgt u de volgende werkdag voor 17.00 uur uw vergunning.

 

 

Lees de brochure voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

Het aanvragen van een flitsvergunning voor een dakkapel kunt u digitaal doen (DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.
Zie hiervoor de Legesverordening 2018

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl 

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.