Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, heeft u in de meeste gevallen een "Omgevingsvergunning; activiteit bouwen" nodig. Via het landelijke Omgevingsloket kunt u met behulp van een vragenlijst zien of u een Omgevingsvergunning nodig heeft.

Doe de check

Als uw bouwplannen veranderen, is het mogelijk dat u opnieuw een Omgevingsvergunning voor bouwen moet aanvragen.

Meer informatie vindt u bij "Omgevingsvergunning"

Raadpleeg ook de brochure 'Aandachtspunten verbouwen'

Let op: Op de volgende categorieën van aanvragen is de 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)' van toepassing:

  • Bouwactiviteiten in het havengebied met een bouwsom van € 100.000,= en hoger en/of gericht op het splitsen van panden;
  • Bouwactiviteiten t.b.v. de branches: horeca, prostitutie en speelautomatenhallen (voor zover vallend onder de BIBOB's beleidslijn voor horeca, prostitutie en speelautomatenhallen) en smartshops en growshops;
  • Bouwactiviteiten met een bouwsom van € 1.000.000,= en hoger.

Meer hierover vindt u in de achtergrondinformatie Wet BIBOB en de Beleidlijn BIBOB voor bouwvergunningen.

Lees de brochure voor meer informatie over het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u digitaal doen ( DigiD-code vereist) via het landelijk Omgevingsloket

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u een "vergunningcheck" doen. U kunt dan zien of u wel of niet vergunningsplichtig bent.

TIP: Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het noodzakelijk zijn om de nieuwe gebruiksoppervlakte op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op BAGweb (www.kadaster.nl) of op de BAGviewer..

Gaat u verbouwen?

Door het Verbouwkompas te doorlopen, zorgt u ervoor dat uw verbouwing kwalitatief wordt uitgevoerd conform het Bouwbesluit 2012 . Hierin vindt u niet alleen rechten en plichten maar ook tips.

Raadpleeg ook de brochure 'Aandachtspunten verbouwen'

De aanvraag

Na de check kunt u uw aanvraag verzorgen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

U kunt uw aanvraag ook op papier doen (door een formulier op maat uit te printen en vervolgens in tweevoud op te sturen) naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Let op: Als op uw aanvraag de 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)' van toepassing is dient u ook de Bibob-vragenformulier in te vullen.( zie ook de Bibob-invulwijzer ) en toe te sturen aan de gemeente. In de 'Beleidslijn BIBOB bouwvergunning' leest u hierover meer informatie.

Levertijd

Voor reguliere aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor meer complexe aanvragen (zie: Bijzonderheden) geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. In de uitgebreide procedure wordt overigens wel eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

Aan een Omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Zie hiervoor de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

 

Vergunningvrij bouwen

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken groter. Mogelijk heeft u voor uw bouwplan geen vergunning nodig.

De Rijksoverheid (Bouwen en verbouwen) heeft 8 brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken, zoals dakkappellen, schotelantennes, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet.

LET OP: Met ingang van 1 november 2014 is het besluit van 4 september 2014 in werking getreden, waarin onder andere wijzigingen van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) omtrent het vergunningvrij bouwen zijn opgenomen (Stb. 2014.333). Hierdoor zijn de voorwaarden van het vergunningvrij bouwen gewijzigd en zijn bovenstaande brochures niet langer (volledig) actueel. Zodra er nieuwe brochures beschikbaar worden gesteld, zullen wij daar op deze webpagina naar verwijzen.
 

Indien er na 26 weken niet is begonnen met de werkzaamheden zoals vermeld in de omgevingsvergunning of als de bouw langer dan 26 weken heeft stilgelegen, kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning in sommige gevallen geheel of gedeeltelijk intrekken.

Indien u de vergunning wenst over te schrijven op een andere naam, dan dient u een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen, voorzien van relevante informatie en handtekeningen van de betrokken partijen.
U richt uw verzoek aan:

Het College van burgemeester en wethouders,
T.a.v. de afdeling Publiekszaken / Vergunningen,

Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Tip: Denk aan uw veiligheid: laat op tijd uw energieaansluiting verwijderen of verplaatsen.

Neem hiervoor contact op met de netwerkbeheerder van het elektriciteit- en/of gasnetwerk in uw regio.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid / Bouwen en verbouwen of op: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/verbouwen vindt u meer informatie.

Vrije inloop

Voor het inzien van tekeningen uit het archief; lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer (0255) 567200 of 14 0255.

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255-567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl