Bijstand is een recht. Als u door omstandigheden niet zelf in uw bestaan kunt voorzien, mag u rekenen op de uitkering die bij u past. Maar de bijstand is er alleen voor mensen die er ook echt recht op hebben. Misbruik mag niet lonen en de gemeente Velsen treedt daar dan ook streng tegenop. Er zijn controlerende medewerkers die de rechtmatigheid van de uitkeringen controleren. Zij beschikken over veel informatie, bijvoorbeeld door koppeling aan diverse bestanden.

U wordt verplicht om gevraagd en ongevraagd alle informatie te verstrekken die van belang is voor de bijstand. U moet ook meewerken aan noodzakelijke onderzoeken en gevraagde bewijsstukken tijdig overleggen. Komt u die verplichtingen niet na, dan zal de gemeente optreden.

Als fraude wordt geconstateerd, kan de uitkering worden herzien of beëindigd. Het teveel betaalde wordt van u teruggevorderd en in een aantal gevallen wordt aangifte gedaan bij de Officier van Justitie. Een ander middel kan zijn dat er een maatregel wordt opgelegd. Dat is een tijdelijke verlaging van uw uitkering.

Hoe werkt het?

De afdeling Sociaal Domein van de gemeente Velsen doet er alles aan om fraude en misbruik tegen te gaan. Bij uw aanvraag om bijstand moet u bewijsstukken overleggen. Deze worden gecontroleerd. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden wordt nader onderzoek ingesteld.

Heeft u een uitkering, dan moet u alle informatie die van belang is doorgeven aan de gemeente. Dat kan via het wijzigingsformulier maar u kunt ook bellen of een briefje sturen als er iets verandert. De door u verstrekte informatie wordt gecontroleerd.

Als u niet (tijdig) uw plichten nakomt, heeft dat gevolgen.

De gemeente beschikt over veel informatie. Via het Inlichtingenbureau krijgt de gemeente veel gegevens door die over u bekend zijn bij andere instanties. Bijvoorbeeld de belastingdienst, de uitvoeringsinstellingen op het gebied van sociale zekerheid, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en DUO. Ook beschikt de gemeente over looninformatie. Verder komen er al dan niet anonieme tips binnen die ook aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek. Bovendien kan de gemeente zelf aan de hand van risicoprofielen besluiten om een onderzoek in te stellen bij bepaalde groepen.

Speciaal opgeleide handhavingsmedewerkers gaan met deze informatie aan de slag. Als de zaak ernstig genoeg is wordt deze in handen gegeven van de sociaal-rechercheur. Een huisbezoek is één van de mogelijkheden bij het onderzoek.

Wat gebeurt er hierna?

Als er fraude of misbruik wordt vastgesteld, heeft dat gevolgen. Uw uitkering wordt aangepast of beëindigd. Als er door uw handelen of nalaten teveel bijstand is betaald, wordt dat van u teruggevorderd.

Daarnaast zal een maatregel (een tijdelijke verlaging van de uitkering) worden opgelegd. Aangifte bij de Officier van Justitie wordt gedaan als het gefraudeerde bedrag hoger is dan € 50.000,00 of bij herhaalde fraude.

Wat moet ik verder weten?

Als er sprake is van twijfels of onduidelijkheid over de rechtmatigheid van uw uitkering, kan een huisbezoek plaatsvinden om uw woon- of leefsituatie te controleren. In die situatie wordt u verplicht aan het huisbezoek mee te werken.

De medewerkers van de gemeente die het huisbezoek uitvoeren, moeten zich wel aan regels houden. Ze moeten zich vooraf legitimeren en de reden van het bezoek melden. Ook moet u hen toestemming geven om uw huis binnen te komen. Een weigering van een huisbezoek kan wel gevolgen hebben. In het uiterste geval wordt de uitkering beëindigd omdat het recht daarop niet kan worden vastgesteld.

Wetgeving / Lokaal beleid

 

  • Men wordt verplicht om gevraagd en ongevraagd alle informatie te verstrekken die van belang is voor de bijstand
  • Men moet meewerken aan noodzakelijke onderzoeken en gevraagde bewijsstukken tijdig overleggen

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl