De Participatiewet (PW) kent twee soorten bijstand:

  1. Algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en
  2. Bijzondere bijstand voor extra kosten.

Hier gaat het over de algemene bijstand.

De PW stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat u zo snel mogelijk zelf in uw levensonderhoud moet voorzien door het vinden van betaald werk. Als dat nodig is, zal de gemeente u daarbij helpen. En hebt u tijdens het zoeken naar werk niet voldoende middelen van bestaan, dan kunt u een uitkering krijgen. Die uitkering is tijdelijk en altijd een aanvulling op de middelen waarover u zelf beschikt of kunt beschikken.

Voor wie is het? 

De bijstand is er voor elke Nederlander die in Nederland woont en niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Ook vreemdelingen die hier rechtmatig verblijven, kunnen bijstand krijgen.

U heeft geen recht op bijstand als u studerend bent en recht heeft op een studiebeurs, als u gedetineerd bent of als u vreemdeling bent zonder verblijfsvergunning.

De bijstand die u ontvangt, is altijd een aanvulling op uw eigen inkomen of dat van uw partner en/of inwonend(e) kind(eren). Ook mag uw vermogen niet boven een bepaalde grens komen. Deze grens is voor gezinnen € 12.240,00 en voor alleenstaanden € 6.120,00 (2019). Verder is bijstand alleen mogelijk als u geen recht heeft op een andere uitkering waarmee u genoeg inkomen heeft.

Hoeveel is het? 

De hoogte van de bijstand hangt af van persoonlijke factoren, zoals uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie (bent u alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend). Ook de inwoning van of bij anderen met wie u de kosten deelt, is van invloed op het bedrag. In de beschikking staat de berekening, maar ook op de maandelijkse specificatie. De bijstandsbedragen wijzigen meestal ieder halfjaar.

Maandelijks wordt de vakantietoeslag gereserveerd. U ontvangt deze toeslag in juni of bij beëindiging van de uitkering. Als u nog een bedrag moet terugbetalen, wordt de vakantietoeslag gebruikt voor verrekening daarmee.

Informatie over de betaaldata van 2019

De bijstand wordt achteraf per maand op uw bankrekening bijgeschreven. Als u echter een inkomensverklaring (IKV) niet tijdig inlevert, vertraagt dat de betaling. U moet uw wisselende inkomsten maandelijks vermelden op de IKV en een bewijsstuk bijvoegen.

De kostendelersnorm

De hoogte van de uitkering wordt mede bepaald door de kostendelersnorm. Kijk bij 'Voorwaarden' wat dit inhoudt.

Inlichtingenplicht 

U moet alle inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering. Als u deze verplichting niet of niet volledig nakomt, wordt de (teveel) betaalde bijstand van u teruggevorderd en moet u een boete betalen. Wijzigingen in uw situatie kunt u doorgeven met dit wijzigingsformulier.

Ga naar tabblad 'Bijzonderheden" voor een overzicht van de bijstandsnormen.

Aanvragen 

Kijk voor informatie hierover bij het tabje 'Aanvragen'.

Jongeren (tot 27 jaar)

Na het aanmelden via www.werk.nl moet je de eerste 4 weken zelf actief op zoek gaan naar een opleiding of betaald werk. In die periode mag je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van 4 weken gaat in vanaf de dag dat je je voor werk hebt gemeld via www.werk.nl.

Zie voor meer informatie het productblad ‘Bijstand aan jongeren (tot 27 jaar)’.

 

Welke informatie is er beschikbaar?

Via www.werk.nl kunt u zien welke gegevens er over u bekend zijn. Dat wordt het klantbeeld genoemd. U hebt daar wel DigiD voor nodig. Als er volgens u onjuistheden in staan, kunt u om correctie vragen bij de instantie waar de gegevens vandaan komen.

Zie ook

U laat geld liggen!

Bereken hier uw recht op inkomensondersteuning

Wetgeving / Lokaal beleid:

U moet zoveel mogelijk in uw eigen onderhoud voorzien. Voor u een uitkering kunt aanvragen, moet u zich daarom eerst – digitaal - voor werk melden via www.werk.nl 
U hebt daar uw DigiD-code voor nodig.

U kunt daarna digitaal een uitkering aanvragen via: www.werk.nl

Als u jonger bent dan 27 jaar is de inspanningsperiode wettelijk verplicht. Maar ook als u 27 jaar of ouder bent, verwacht de gemeente dat u er alles aan doet op eigen kracht snel aan het werk te komen. Daarom krijgt u meestal ook een inspanningsverplichting.

Na ongeveer 3 weken krijgt u een uitnodiging voor een groepsvoorlichting en een intakegesprek. Tijdens de groepsvoorlichting krijgt u nadere informatie over uw rechten en plichten tijdens de bijstandsperiode. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op uw persoonlijke situatie.

Als u vastloopt met de aanvraag kunt u voor advies contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0255-567200 of 14 0255.

De Participatiewet stelt werk voorop. U moet er dus zelf alles aan doen om zo snel mogelijk werk te vinden. De gemeente kan u zonodig werk aanbieden of u op een andere manier helpen bij het vinden van werk. Tijdens die zoektocht kunt u rekenen op een tijdige betaling van de uitkering die u nodig heeft. Zonodig ontvangt u tijdens de afhandeling van uw aanvraag een voorschot. U wordt op een professionele manier geholpen.

Van u wordt ook veel verwacht. U moet meewerken aan de verplichtingen en steeds alle informatie geven die de afdeling Sociaal Domein nodig heeft. Als u dat niet doet, heeft het gevolgen voor uw uitkering. Deze kan tijdelijk worden verlaagd. In het uiterste geval wordt u een periode uitgesloten.

De kostendelersnorm

Wat is de kostendelersnorm?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u een woning deelt met meer volwassenen (meerpersoonshuishouden), uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.
De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de partner van de volwassen zoon of dochter.

Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

Als u een partner heeft, tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op een uitkering, omdat u een gezamenlijke huishouding heeft. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten tellen niet mee. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 21 jaar;
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000);
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in een woning wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering per huishouden (2019). Hierbij staat % voor het percentage van de bijstandsnorm voor gehuwden en samenwonenden :

 

Aantal personen in de woning

Bijstandsnorm per persoon

Een volwassen persoon

  70% (€ 1030,42)

Twee volwassen personen

  50% (€ 736,02)

Drie volwassen personen

  43 1/3 (€ 637,88)

Vier volwassen personen

  40% (€ 588,81)

Vijf volwassen personen

  38% (€ 559,37)

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm, € 586,03.
Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Webpagina's bijlagen, externe websites voor extra informatie:

Bijstandsnormen per 1 juli 2019

'IJmond Werkt!' (op afspraak)
Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk
Telefoon: 0251-279000

UWV WERKbedrijf te Haarlem
Jansweg 15
Haarlem
Telefoon: 0900-9294
www.werk.nl

Postadres:

Gemeente Velsen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
IJmuiden

Openingstijden: Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur; op donderdag tot 20.00 uur

Telefoon: Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail:  contactformulier
Website: www.velsen.nl