Bent u het niet eens met een uitspraak van de gemeente over 1 van de volgende zaken:

 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Marktgelden
 • Onroerende Zaakbelasting (OZB)
 • Parkeerbelasting
 • Precariobelasting
 • Rioolheffing
 • Roerende zaakbelasting
 • Standplaatsgelden
 • Toeristenbelasting
 • Watertoeristenbelasting

Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Bent u het met de uitspraak op uw bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat moet er in uw brief staan?

In uw brief moet in elk geval staan:

 • Uw naam en adres.
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • De datum van het bezwaarschrift.
 • Tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Voeg een kopie bij van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • Uw handtekening.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ander soort bezwaar

Hebt u een bezwaar tegen een beslissing over bijvoorbeeld uw uitkering, wmo-voorziening of een beslissing van het college van b&w? Maak dan gebruik van het online bezwaarformulier. Hiervoor moet u wel uw DigiD inlogcode bij de hand hebben.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor een hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient, u daarvoor machtigt.

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift richten aan:

De heffingsambtenaar van Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN