De gemeente  staat dicht bij u en legt voor het uitvoeren van de wettelijke taken veel gegevens van u vast over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dat gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn; persoonsgegevens. De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het vastleggen van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt uw privacy te beschermen. De AVG regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. De gemeente mag volgens de AVG alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moet vooraf zijn bepaald en goed zijn omschreven. De gemeente mag niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt nodig is voor dat doel en ook niet voor meerdere doelen tegelijkertijd. De gemeente richt haar werkprocessen zo in dat deze aan de AVG voldoen.

Waar de uitwisseling van persoonsgegevens niet in wet- en regelgeving vastligt vraagt de gemeente vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming.
 

Wie houdt toezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen de gemeente Velsen toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.

Mocht u een privacy-gerelateerde vraag hebben dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan per e-mail via privacy@velsen.nl. De gemeentelijke FG is daarnaast ook telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0255-567607.