Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 23 december 2021 het paraplubestemmingsplan “Woningsplitsing en onzelfstandige bewoning” gewijzigd heeft vastgesteld (idn: NL.IMRO.0453.BP0001WONINGSPLIT1-R001).

Ligging plangebied en wijziging

Dit paraplubestemmingsplan is aanvullend op het paraplubestemmingsplan ‘Woningsplitsing en kamerverhuur’ dat in 2020 is vastgesteld. Voor de hele gemeente Velsen, met uitzondering van het havengebied IJmuiden, geldt nu dat het beleid over woningsplitsing en kamerverhuur ruimtelijk is vastgelegd. Het bestemmingsplan havengebied IJmuiden is verwijderd uit het plangebied omdat hier een uitsterfbeleid voor woningen bestaat. Het aantal woningen kan hier niet meer toenemen. Het is hier dus onwenselijk dat woningsplitsing mogelijk wordt gemaakt.

Plan inzien

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder met ingang van vrijdag 14 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden. Het plan is digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200, of kijk op velsen.nl/contact.

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.