De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland hebben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak vrij te geven.

Wat is het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand?

Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken. Het Ontwikkelperspectief vormt een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen omgevingsvisies. Daarnaast is het een toetsingskader voor (boven)lokale opgaven en initiatieven.

Opzet Ontwikkelperspectief

Het Ontwikkelperspectief geeft een visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmilieus. Daarnaast zijn spelregels voor ruimtelijke ontwikkeling geformuleerd, waarbij versterking van de kwaliteit van het landschap centraal staat.
Tot slot wordt in hoofdlijnen een agenda opgesteld voor de uitvoering van de visie.

Het Ontwikkelperspectief bestaat uit een rapport met kaartbijlagen.

Plangebied Binnenduinrand

Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten.

Inspraak

Het Ontwikkelperspectief zal door de raden van de samenwerkende gemeenten worden vastgesteld. Ter voorbereiding van die vaststelling ligt het Ontwikkelperspectief van 8 december 2017 tot 2 februari 2018 ter inzage en kunt u zienswijzen indienen.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 24 januari 2018 zal vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis van Heemstede een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor belangstellenden. Adres: Raadhuisplein 1, Heemstede.

Stukken ter inzage en indienen zienswijzen

De stukken liggen gedurende de inspraakperiode ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en kunnen digitaal geraadpleegd worden via de gemeentelijke website (www.velsen.nl)  of via www.haarlem.nl/binnenduinrand.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand.  Dit doet u door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

onder vermelding van “Zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

Zienswijzen kunnen ook per mail gestuurd worden naar: bschmitt@velsen.nl of binnenduinrand@haarlem.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw B. Schmitt, telefoonnummer 0255-567200

Documenten