Aankondiging

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie Van Diepenstraat te Velsen-Noord.

Aanleiding

Met dit wijzigingsplan wordt  in het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in het kader van kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt.

In het bestemmingsplan Velsen-Noord is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de wijziging van de bestemming op de locatie voor de bouw van maximaal 20 grondgebonden eengezinswoningen of 50 levensloopbestendige appartementen. Met dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan zodat  de bouw van de 17 woningen in Velsen-Noord planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te Velsen-Noord.

Plan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO.0453.WP0401VANDIEPENST1-O001) ligt met ingang van 31 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen. Aanvullende informatie kunt u raadplegen op: OD IJmond

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Van Diepenstraat, zaaknummer 34621-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255 567200.

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.nl of u kunt de website raadplegen: pioniereninijmuiden.