Aankondiging

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een nieuw wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie: Stratingplantsoen (voormalig terrein school de Triangel) te Velsen-Noord.

Aanleiding

Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 39 martkhuurappartementen over 4 bouwlagen en 6 twee-onder-een-kapwoningen mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan “Velsen-Noord” is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan zodat het bouwplan kan worden uitgevoerd.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel op de hoek van het Stratingplantsoen en de Duinvlietstraat, waar voorheen de school de Triangel stond.

Stratingsplantsoen - ligging plangebied

Plan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan Stratingsplantsoen (idn: NL.IMRO.0453.WP0402STRATINGPLA1-001) ligt met ingang van 31 januari tot en met 12 maart 2020 voor iedereen ter inzage.

Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl

Inloopbijeenkomst

Op maandag 10 februari 2020 houden de initiatiefnemer en de gemeente Velsen een inloopbijeenkomst over dit wijzigingsplan. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 18.30 en 20.00 uur in de kantine van F.C. Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 te Velsen-Noord. Tijdens de inloop is er gelegenheid tot het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en het stellen van vragen. Tijdens de inloop kunnen geen zienswijzen worden ingediend; dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzagelegging.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

Of via ro@velsen.nl onder vermelding van “Zienswijze wijzigingsplan Stratingplantsoen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw van Drongelen, telefoonnummer 0255 567200.