Aankondiging

Burgemeester en wethouders willen een wijzigingsplan vaststellen voor de locatie Lagersstraat te IJmuiden.

Aanleiding

In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de wijziging van de bestemming op de locatie voor de bouw van maximaal 18 woningen (grondgebonden woningen en/of appartementen). Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 14 woningen in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt op het terrein van het voormalig schoolgebouw ‘De Vliegende Hollander’ op de Lagersstraat in IJmuiden.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het terrein van de voormalige school ‘De Vliegende Hollander’, op de hoek van de Lagersstraat en Willebrordstraat te IJmuiden.

Plan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO.0453.WP0707LAGERSSTRAA1-O001) ligt met ingang van 31 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage op:

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl en aanvullende informatie kunt u vinden op de website van OD IJmond.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

of via ro@velsen.nl onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Lagersstraat, zaaknummer 34619-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255 567200..

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.nl. Ook kunt u de website van Pionieren in IJmuiden raadplegen: pioniereninijmuiden.nl.