Ontwerpbestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder Vlietweg 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder te laten vaststellen voor de locatie Vlietweg 2 te Santpoort Noord.

Aanleiding

Voor jongeren is het thans moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Er is namelijk sprake van een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Om voor een deel in dit tekort te voorzien is er het voornemen een appartementencomplex ter plaatse van de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord te realiseren. De beoogde ontwikkeling valt binnen het concept '1828'. Dit richt zich voornamelijk op eenpersoonshuishoudens en dan specifiek op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 

Het voornemen bestaat een appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen met in totaal maximaal 200 woningen te realiseren ter plaatse van de Vlietweg 2 te Santpoort-Noord. 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt achter de bestaande bebouwing van de Vlietweg 2 in Santpoort Noord.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt namelijk dat de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 2 (idn: NL.IMRO.0453.BP1314VLIETWEG1-O001) is digitaal  te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl Vul bij plannaam Vlietweg 2 in of NL.IMRO.0453.BP1314VLIETWEG1-O001 .

Ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder

Door een omissie is het ontwerp hogere waarde besluit niet op de juiste wijze ter inzage gelegd. Om hier in te voorzien worden belanghebbenden alsnog in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de stukken en schriftelijk of  mondeling hun zienswijzen kenbaar maken.

Het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van vrijdag 14 april 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij:

 • Omgevingsdienst IJmond via odijmond.nl
 • het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden

 Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Dit doet u door

 • een brief te richten aan:
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Postbus 325
  • 1940 AH Beverwijk
  • onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling  hogere waarde Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Vlietweg 2 te Santpoort-Noord'
 • voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, door te bellen met 0251 263863.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.