Ontwerpbestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder Vlietweg 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan en hogere waarden Wet geluidhinder te laten vaststellen voor de locatie Vlietweg 2 te Santpoort Noord.

Aanleiding

Voor jongeren is het thans moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Er is namelijk sprake van een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jongeren. Om voor een deel in dit tekort te voorzien is er het voornemen een appartementencomplex ter plaatse van de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord te realiseren. De beoogde ontwikkeling valt binnen het concept '1828'. Dit richt zich voornamelijk op eenpersoonshuishoudens en dan specifiek op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 

Het voornemen bestaat een appartementencomplex van maximaal 6 bouwlagen met in totaal maximaal 200 woningen te realiseren ter plaatse van de Vlietweg 2 te Santpoort-Noord. 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt achter de bestaande bebouwing van de Vlietweg 2 in Santpoort Noord.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt namelijk dat de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 2 (idn: NL.IMRO.0453.BP1314VLIETWEG1-O001) en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van vrijdag 17 maart 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage bij: 

  • het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
  • het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl Vul bij plannaam Vlietweg 2 in of NL.IMRO.0453.BP1314VLIETWEG1-O001 .

 Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Dit doet u door

  • een brief te richten aan:
    • Gemeenteraad van Velsen
    • Postbus 465
    • 1970 AL IJmuiden
  • via griffie@velsen.nl onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Vlietweg 2'.

Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer H. Kloosterman, telefoonnummer 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.