Aankondiging

Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een nieuw bestem­mingsplan vast te stellen voor de bedrijventerreinen Velsen-Noord.

Aanleiding

Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.

Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het gaat om het mogelijk maken van twee laadplateaus waarop de laadarmen komen te staan, zodat de nieuwe elektrische pont over het Noordzeekanaal kan worden opgeladen. En ten tweede het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om de aanleg van de busbaan tussen de Velsertraverse en station Beverwijk mogelijk te maken.

 

Ligging plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied; een deel van het Noordzeekanaal is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plangebied. De woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van het plangebied. De gemeentegrens vormt in het noordoosten en het oosten van het gebied de begrenzing. Onderstaande afbeelding laat de begrenzing van het plangebied zien.

Ligging Plangebied

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord (idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-O001) ligt met ingang van vrijdag 7 februari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmui­den

 

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255-567200.