De gemeente wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontwikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit en heeft daarvoor de gemeente Velsen een subsidie toegekend van €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden. Met dit fonds worden bedrijven gestimuleerd de gevels en voorterreinen van hun bedrijfspanden te verbeteren.

Om welke type ingrepen gaat het?

De stimuleringsbijdrage is voor duurzame fysieke ingrepen waardoor het aanzicht van uw bedrijfspand en/of voorterrein vanaf de openbare weg of water verbetert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan duurzaam materiaalgebruik bij gevelrenovatie, de aanleg van groenvoorzieningen op voorterreinen en het verfraaien van de entree, oprit en parkeerplaatsen.

Hoogte stimuleringsbijdrage?

De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500 exclusief BTW en een maximum van € 15.000 exclusief BTW per aanvraag.

Wilt u  in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage vanuit het Beeldkwaliteitsfonds? U kunt uw aanvraag bij ons indienen. Een beoordelingscommissie bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden van de raadsverordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 en de Welstandsnota 2015 van de gemeente Velsen.

Meer informatie

Aan welke voorwaarden/eisen moet ik voldoen?

Werkingsgebied Beeldkwaliteitsfonds

Werkingsgebied beeldkwaliteitsfonds

  • De aanvraag heeft betrekking op een ingreep binnen havengebied IJmuiden (zie werkingsgebied Beeldkwaliteitsfonds in bovenstaande kaart).
  • De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een bedrijfspand, dat voor minder dan de helft gebruikt wordt als kantoor-, horeca- of detailhandelslocatie.
  • De voorgenomen ingreep is in overeenstemming met de opgenomen normen over de beeldkwaliteit in havengebied IJmuiden, zoals beschreven staat in de Welstandsnota 2015 gemeente Velsen.
  • Per bedrijfspand of kavel kan door de aanvrager slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze regeling.
  • Per rechtspersoon kan slechts drie maal een aanvraag worden ingediend.
  • De ingreep moet minimaal 10 jaar lang in stand worden gehouden door de aanvrager.
  • De aanvrager stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen.
  • De aanvrager mag pas starten met de uitvoering van de werkzaamheden nadat de aanvraag is ontvangen.
  • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van eventueel benodigde vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • De uitvoering moet zijn afgerond binnen 6 maanden na het besluit op de aanvraag.

Een subsidieaanvraag doet u via het aanvraagformulier. Het formulier inclusief bijlagen moeten op zijn vroegst op 1 januari 2020 en uiterlijk 30 september 2020 per e-mail verstuurd worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend zolang het subsidieplafond niet is bereikt (houdt u hiervoor onze website in de gaten).

Zodra u de aanvraag hebt ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging van ons. Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Een beoordelingscommissie bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden van de raadsverordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 en de Welstandsnota 2015 van de gemeente Velsen. Het college neemt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond moet het project binnen 1 maand na voltooiing gereed gemeld worden. De gereedmelding moet met het digitaal beschikbaar gestelde formulier ‘PDFopleverrapport en uitbetalingsverzoek’ worden ingediend. Dit formulier inclusief bijlagen dient per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl

Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een besluit. U ontvangt hierover een brief. Binnen vier weken na het besluit tot vaststelling wordt de subsidie uitbetaald op een door de subsidieontvanger opgegeven bank- of girorekening. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.

Voor vragen over het Beeldkwaliteitsfonds kunt u terecht bij:

Maayke Mooibroek, gemeente Velsen
Telefoon: 0255 567200 / E-mail: Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl

Frans Hoogzaad, parkmanager van BIZ Havengebied IJmuiden
Telefoon: 06 50294941 / E-mail:  parkmanager@biz-havenijmuiden.nl

Voor vragen over vergunningen/ontheffing kunt u terecht bij:

Ondernemersloket, gemeente Velsen
Telefoon: 0255 567436 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur)
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl

Voor vragen over duurzaamheidsmaatregelen kunt u terecht bij:

Omgevingsdienst IJmond, locatie Beverwijk (hoofdvestiging)
Stationsplein 48b
1948 LC Beverwijk
Telefoonnummer: 0251 263863