Het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research van het Wageningen University and Research Centre houdt zich bezig met strategisch en toegepast ecologisch onderzoek. IJmuiden huisvest één van de drie vestigingen.
 

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Visserij & deltacultuur

De groeiende wereldbevolking zorgt voor een sterke toename van de vraag naar voedsel uit zee. Duurzame visvangst kan voor een deel in deze vraag voorzien. Het kustgebied en de zee bieden echter nog meer mogelijkheden: het kweken van vis, schaal- en schelpdieren maar ook zeewier en algen (aquacultuur).

Wageningen Marine Research zet haar kennis in en onderzoekt de mogelijkheden voor de visserij- en aquacultuursectoren om duurzaam en rendabel te ondernemen. Onderzoek richt zich bijvoorbeeld op visstandschattingen en gedrag van vissers om goed beheer mogelijk te maken, innovatieve vismethoden om ongewenste bijvangsten te verminderen en het verbeteren van het kweekrendement in de schelpdiercultuur en zeewierteelt.


Deltatechnologie


Delta’s worden gekenmerkt door multifunctioneel ruimtegebruik, zoals een combinatie van landbouw, visserij, industrie, wonen en recreatie. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten hiervan op het estuariene en mariene ecosysteem in deltagebieden.

Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Speerpunten zijn het onderzoek naar duurzame zandwinningsstrategieën en naar mogelijkheden voor het bouwen van kustverdediging met de natuur. Daarbij kan Wageningen Marine Research gebruikmaken van data en kennis verkregen tijdens langlopende monitoringsprogramma’s, verder aangevuld met veld-, experimenteel en literatuuronderzoek en modelstudies.


Marine ecologie


Wageningen Marine Research verzamelt al sinds de jaren zeventig data over de Waddenzee, Delta, Noordzee en Antarctica en sinds kort ook over het Caraïbisch gebied. Deze langetermijn-reeksen over vissoorten, garnalen, bodemdieren, kwelders, mosselbanken, vogels en zelfs koraalriffen zijn uniek bezit voor Wageningen Marine Research. Samen geven deze data inzicht in de biodiversiteit en in de dynamiek van soorten en ecosystemen.

Klimaatverandering en menselijke invloeden zoals visserij, zandwinning en windparken op zee, oefenen grote druk uit op mariene ecosystemen. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten hiervan met gericht veldwerk en door het toepassen van modellen. Brede opgedane kennis en expertise stelt de onderzoekers in staat de ecologische risico’s van ingrepen te beoordelen en te adviseren over duurzaam gebruik en beheer van mariene gebieden.  


Maritieme technologie


Wageningen Marine Research heeft de kennis om het bedrijfsleven dat werkt binnen de olie- en gaswinning, scheepvaart, baggeren, windenergie en deep sea mining, te adviseren rondom duurzamer ondernemen op zee.

Hoe kunnen negatieve effecten op ecosystemen geminimaliseerd en positieve effecten gemaximaliseerd worden? Wageningen Marine Research zoekt en toetst de meest duurzame technologie om samen met het bedrijfsleven de impact op mariene ecosystemen in kaart te brengen.

In de zoektocht naar duurzaamheid is Wageningen Marine Research letterlijk grensverleggend bezig en bouwt actief aan een internationaal netwerk met nieuwe activiteiten in het noordpoolgebied, de diepzee en de tropen.


Zeebeleid


Het (inter)nationale zeebeleid is gericht op duurzaam gebruik van de zee en kust. Wageningen Marine Research geeft overheid en bedrijfsleven, nationaal en internationaal, inzicht in de gevolgen van het huidige beleid op bijvoorbeeld ecosystemen en biodiversiteit.

Daarnaast geeft Wageningen Marine Research advies over het invullen van nieuw beleid. In deze adviesrol wordt nauw samengewerkt met andere kennispartners in het Centre for Marine Policy.