De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen organiseren op woensdagavond 27 januari een gezamenlijke ZOOM-meeting met inwoners en lokale ondernemers over twee verschillende gebieden waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind kunnen worden opgewekt. Dit zijn locaties langs de A9, gecombineerd met het Noordzeekanaal en recreatieschap Spaarnwoude en op het TATA Steel terrein. We nodigen u graag uit om aan het gesprek deel te nemen.

Energie in de regio IJmond

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht over hoe dit kan worden aangepakt. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES).  Ook in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland is begin 2020 samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeenten al gekeken naar welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Deze gebieden noemen we de zogenaamde zoekgebieden. Voor de IJmond zijn dit het terrein van Tata Steel, rondom de A9 en het Noordzeekanaal. Daarnaast hebben het college en de gemeenteraad van Velsen het recreatieschap Spaarnwoude toegevoegd als zoekgebied.

Een eerste verkenning

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken samen bij het verder uitwerken van deze zoekgebieden. Er is de afgelopen maanden gekeken naar landschappelijke, stedelijke en technische beperkingen voor de opwek van zon- en windenergie. Denk daarbij hoogtebeperkingen door vliegverkeer van en naar Schiphol, afstanden tot woningen, beperkingen vanwege UNESCO-gebied, etc.

Als uitkomst hiervan blijven er binnen de IJmond, voor nu, een aantal locaties over waar het mogelijk is om windturbines of zonnepanelen te plaatsen. Deze uitkomsten zijn een eerste verkenning die nog verder integraal moet worden afgewogen, denk daarbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke belangen, technische aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van grondeigenaren. Om hier beter inzicht in te krijgen bespreken de gemeenten de uitkomsten van dit onderzoek nu met diverse stakeholders en inwoners.

Waar staan we nu?

We staan nog steeds aan het begin van het proces. Door een verfijning van de zoekgebieden wordt steeds duidelijker waar kansen liggen en waar niet. De mogelijke locaties na de bovengenoemde eerste verkenning ziet u in de onderstaande afbeelding.

Overzichtskaart met zoekgebieden gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen

Legenda kaart

Blauw vierkant: zonneveld (verkenning)
Blauwe streep: zonnepanelen in lijnopstelling (verkenning)
Blauwe stippellijn: zonnepanelen op geluidswering (verkenning)
Gele ster: windturbine (verkenning)
Oranje stip: al geplande windturbine
Witte stip: bestaande windturbine

In gesprek met inwoners en lokale ondernemers

Omdat de mogelijkheden steeds duidelijker worden willen we luisteren naar de reacties op de voorlopige uitkomsten van de zoekgebieden. Daarom gaan we op 27 januari in gesprek met inwoners en lokale ondernemers van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. We praten daarnaast ook tijdens andere sessies met de eigenaren van de grond, bedrijven, lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. We streven naar een brede betrokkenheid bij de energietransitie en uw bijdrage en inbreng wordt hierbij erg gewaardeerd.

Wat is het vervolg?

De IJmond is, samen met Zuid-Kennemerland, een deelregio in de energieregio Noord-Holland Zuid. Dit is een van de 30 energieregio’s in Nederland waar gewerkt wordt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staan onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de zoekgebieden. Deze RES 1.0 wordt in juni 2021 behandeld door onder andere gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen. De RES is een continu proces en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten, waarbij ook kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over de Energieregio Noord-Holland Zuid.

Meedoen aan het gesprek via ZOOM

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om op verschillende locaties bijeenkomsten te organiseren. Daarom organiseren de IJmondgemeenten dit digitaal via ZOOM. Dit gebeurt op: Woensdagavond 27 januari tussen 19.30 uur en 22.00 uur. Hierbij is er eerst een centrale presentatie met meer achtergrondinformatie. Daarna is er de keuze om mee te praten over het zoekgebied rond de A9 of het terrein van Tata Steel.

U kunt zich aanmelden door uiterlijk dinsdagavond 26 januari een mail te sturen aan duurzaam@velsen.nl. Ook als u in Heemskerk of Beverwijk woont. Vermeld in uw mailbericht ‘RES 27 januari’ en waar uw belangstelling naar uitgaat (TATA Steel terrein of A9).  U krijgt dan op woensdag 27 januari de link naar het ZOOM-gesprek van diezelfde avond. 

Er is een maximum van 100 deelnemers aan het gesprek. Als er meer aanmeldingen zijn wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd.