'Waar kan ik grondwateroverlast en klachten melden?', en meer vragen die beantwoord worden.
 

Als tijdelijke maatregel kunt u direct een pomp op de vloer zetten die het water naar buiten pompt (te huur of te koop bij de grotere bouwmarkten). Op lange termijn zijn er wel een aantal maatregelen die kunnen helpen deze problemen te voorkomen.

U kunt onder meer:

 • muren, ondervloeren en kelders waterdicht maken
 • kruipruimtebodems isoleren
 • onderkant van de benedenvloer isoleren
 • kruipruimtes en kelder eventueel met zand dicht(er) maken
 • kruipruimtes en kelders koel houden!
 • drainage aanleggen onder of rondom het huis en laten aansluiten op gemeentelijk open water, gemeentelijk drainage of riolering
 • zelf regenwater verwerken in kleine ondergrondse opvangbakken die het water langzaam aan de grond afstaan
 • afvoer van straatje, achterommetjes, tuinen en dergelijke zo verbeteren dat water afstroomt naar de openbare weg en de gemeentelijke riolering of drainage en niet naar de eigen woning
 • kelders en kruipruimtes goed ventileren
 • watermeetputten buiten waterdicht maken

Veel van deze maatregelen vereisen specialistische kennis en ervaring. Het inschakelen van bouwkundig adviseurs, bijvoorbeeld van een organisatie als Vereniging Eigen Huis, kan u verder helpen.

Tijdens de winter 2012-2013 zijn in de gehele regio veel klachten geweest over hoge grondwaterstanden. Wij hebben samen met andere gemeenten nader onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van deze hoge grondwaterstanden. Daarnaast is onderzocht of dit een incidentele situatie betrof of dat de grondwaterstanden in de toekomst structureel hoog zullen zijn.

Binnen dit onderzoek is onderzocht hoeveel neerslag er is gevallen hoe die hoeveel zich verhoudt tot andere jaren. De neerslagmetingen sinds 1971 in onze regio zijn daarbij met elkaar vergeleken en weergegeven in onderstaande grafiek, waarbij de neerslag van 2012-2013 in rood is aangeduid. De vele neerslag tijdens de winter 2012-2013 kan ook nog invloed hebben op de grondwaterstand tijdens de winter 2013-2014. Dit komt doordat de grondwaterstand voor aanvang van de winter plaatselijk mogelijk niet helemaal is hersteld van de vele neerslag in de afgelopen winter. Via deze link kunt u het rapport en de samenvatting vinden.

Bij een verstopping van het riool neemt u contact op met de gemeente als u vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk riool zit via 0255 567200. U kunt dit ook digitaal melden. Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844.

De gemeente komt bij u langs en u kunt dan toestemming geven voor het onderzoeken van de klacht. Indien de oorzaak op uw eigen perceel ligt zijn er voor u kosten verbonden aan dit onderzoek. U moet daarna de oorzaak zelf te verhelpen. Eventueel kunt u dat door een loodgieter of rioleringsontstoppingsbedrijf laten doen. Deze kosten zijn ook voor uw rekening.

Indien de oorzaak op gemeentegrond ligt, verhelpt de gemeente het probleem. Dan zijn de kosten voor onderzoek en het verhelpen van het probleem voor rekening van de gemeente. Het achteraf verhalen van gemaakte kosten is niet mogelijk. Daarom is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Controleer of alle stankafsluiter (sifons) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering, loopt meestal tot onder het dak)
Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. Stinkt het uit de straatkolken, Meld dan digitaal bij de gemeente dat het stankslot in die kolken stuk is of bel met de gemeente.

Dit komt vooral voor in de herfst, als er veel bladeren van boom zijn gevallen. Door de vallende bladeren kunnen de straatkolken verstopt raken. Door de bladeren te verwijderen, kunt u vaak al een groot deel van het probleem verhelpen. Als het erg hard regent kan er ook water blijven staan in de straat. Dit komt omdat de riolering dan overvol is geraakt. Hier kunt u niet veel aan doen. Het melden bij de gemeente helpt ons wel de problemen inzichtelijk te krijgen.

Via het Digitale Loket van de gemeente Velsen kunt u een vergunning voor een rioolaansluiting aanvragen. Heeft u andere klachten, meldingen of vragen? Meld deze dan digitaal of neem contact op met de gemeente Velsen.

Als bekend is dat de overlast structureel is en de te treffen maatregelen doelmatig, maakt de gemeente ontwerpen van nieuwe en/of aangepaste drainagestelsels en zullen deze worden ingevoerd. Voorlopig gaat dat nog in zogenoemde werk-met-werkprojecten zodat de openbare weg niet onnodig open hoeft te worden gemaakt.

De overlast is vaak regionaal. Niet alleen in Velsen, maar ook in onze buurgemeenten kan overlast optreden. De overlast overstijgt soms de invloedssfeer van de individuele eigenaar of zelfs van de individuele gemeente. Toch hebben huiseigenaren een belangrijk wapen in handen, namelijk het treffen van bouwkundige maatregelen (zie hier voorbeelden). Wanneer grondwateroverlast optreedt kunnen twee oplossingsrichtingen gekozen worden:

 • Waterhuishoudkundige maatregelen: het water terugdringen, verlagen, keren
 • Bouwkundige maatregelen: de woning waterdicht maken

De grondwaterzorgplicht ‘begint’ volgens de Waterwet bij de huiseigenaar. Van de huiseigenaren wordt verwacht dat ze zelf maatregelen treffen om vloeren, kelders, muren en alle andere ondergrondse en gelijkvloerse constructies zo te verbeteren, dat water er minimaal invloed op heeft.

De gemeente zal alle schadeclaims met een algemene brief afwijzen op grond van de eigen wettelijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en op grond van de structurele invulling van de grondwaterzorgplicht door de gemeente. Indien u besluit toch een claim in te dienen kunt u dat doen bij de afdeling Juridische Zaken. Daar kunt u ook nadere informatie krijgen.

Het juiste antwoord is helaas dat niemand dat weet. De oorzaak van de overlast is de regen. Niemand weet hoeveel, hoe vaak en hoe lang het de komende jaren regent. De verwachting is dat in het vroege voorjaar meer regen valt dan er water verdwijnt door verdamping. De regen en dus de overlast zal dan ook naar verwachting langer aanhouden. Of de overlast erger wordt hangt ook af van de regen. Als er veel regen blijft vallen dan wordt de overlast erger.

Op basis van onderzoek door onafhankelijke adviseurs verwacht men dat de overlast niet structureel is. In technische termen heet dat onderzoek naar de ‘herhalingstijd’ van neerslagpatroon en -hoeveelheid van 2012. Het lijkt er op dit moment op dat ‘2012’ zich niet vaak zal herhalen, misschien eens in de tien jaar of nog minder vaak.

Of de overlast erger wordt hangt af van de regen. Als er veel regen blijft vallen dan wordt de overlast erger.

Ja, dat mag en het hoeft geen probleem te zijn. Zeker als de overlast kortstondig is. Kruipruimtes zijn bedoeld om het contact met en invloed vanuit de grond zoveel mogelijk op te heffen. Als er water langdurig in de kruipruimtes komt, bestaat het risico dat water of waterdamp in muren en vloeren en zo het huis in trekt. Dit vocht kan aanleiding zijn tot schimmel- en zwamvorming. Dan moet het wel gaan om jaarlijks terugkerend water in de kruipruimte of kelder, gedurende langere tijd (we-ken/maanden) en onvoldoende geïsoleerde vloeren of geventileerde kruipruimtes en kelders.

Vochtoverlast is niet snel een probleem voor de volksgezondheid. De GGD’s zijn zeer terughoudend met het bevestigen van volksgezondheidsrisico’s met betrekking tot vocht. Het hangt af van veel omstandigheden, niet in het minst van de gezinssamenstelling en het watergebruik in huis. Zeker in meerpersoonshuishoudens overtreft de normale vochtproductie al gauw vochtoverlast door een teveel aan water in muren, kruipruimtes en kelders. Ook schimmelvorming is niet gauw een gezondheidsprobleem. De plaatselijke GGD of de landelijke GGD kan u hierover nader voorlichten.

Nee. De overlast komt door het water in de grond. De Velsense grond is als het ware een spons van zand, veen en klei waarin het water zit opgesloten. Dat water kan niet snel weggepompt worden zoals dat in een sloot of gracht of in de riolering wel kan. Het grondwater moet vanzelf ‘uitzakken’.

Nee. Het hoogheemraadschap beheert uitstekend het peil in de watergangen. Datzelfde geldt voor Rijkswaterstaat wat betreft het peil in het Noordzeekanaal. Nergens zijn langdurige overschrijdingen van het afgesproken boezempeil gemeten.