Wat is rioolheffing? Wie moet deze betalen? Hoe kan ik bezwaar maken tegen de heffing? Hier vindt u het antwoord op deze en andere vragen over de rioolheffing.

Voor een garage die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering is rioolheffing verschuldigd. Deze heffing wordt opgelegd aan zowel de eigenaar als de gebruiker, omdat de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke watertaken ook de zorg heeft voor het inzamelen en adequaat afvoeren van het hemelwater.

De aanslag rioolheffing eigenaarsgedeelte wordt niet aangepast bij verkoop in de loop van het belastingjaar, omdat het tijdstip van 1 januari van het belastingjaar beslissend is voor de aanslag rioolheffing, eigenaarsgedeelte. In de praktijk verrekent de notaris de rioolheffing, eigenaarsgedeelte bij het opstellen van de transportakte.

De aanslag rioolheffing gebruikersgedeelte, wordt wel aangepast als u naar een andere gemeente verhuist. Stel dat u op 31 juli verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een vermindering over de periode 1 augustus tot en met 31 december.
Als u binnen de gemeente Velsen verhuist, dan wordt de aanslag rioolheffing gebruikersgedeelte niet aangepast. Voor uw nieuwe adres ontvangt u pas met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag gebruikersgedeelte.

Let op: De belastingadministratie is gekoppeld aan de gemeentelijke bevolkingsadministratie. U moet uw verhuizing zelf tijdig doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Voor alle gemeentelijke watertaken aan m.n. de riolering en het grondwater betaalt u jaarlijks rioolheffing aan de gemeente Velsen. Deze heffing wordt geïnd door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Iedereen betaalt mee, omdat het product een algemeen belang heeft voor o.a. de volksgezondheid. De verordening rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Velsen vastgesteld. Van de inkomsten uit de rioolheffing worden alle gemeentelijke watertaken bekostigd. De gemeente mag geen andere taken bekostigen uit de opbrengsten van de rioolheffing.

De gemeenteraad stelt ieder jaar het tarief vast voor de rioolheffing voor zowel het eigenaarsgedeelte als het gebruikersgedeelte. In Velsen betaalt iedere eigenaar en alle gebruikers van de riolering een vast bedrag. Bewoners en bedrijven betalen daarbij net zoveel. Er wordt ook geen rekening gehouden met het aantal personen, waaruit een huishouden bestaat.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland regelt de rioolheffing voor de gemeente Velsen.

Lees meer over rioolheffing op Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

 

Als u geen afvalwater, grondwater of regenwater direct of indirect loost op de gemeentelijke riolering, dan is de aanslag onterecht opgelegd. In dat geval kunt u schriftelijk bezwaar maken. 

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op belastingjaar 2021 en later. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op de website van de BSGR.  

Een bezwaarschrift gericht op het belastingjaar 2021 en later kunt u richten aan de BSGR.  

Een bezwaarschrift gericht op het belastingjaar 2020 en eerder kunt u richten aan:

Gemeente Velsen
t.a.v. de heffingsambtenaar 
Afdeling Belastingen en Invordering 
Postbus 465 
1970 AL IJmuiden 

Er is van een indirecte aansluiting sprake als er via de riolering van anderen wordt geloosd, bijvoorbeeld via een rioleringsgedeelte dat in eigendom is van de woningcorporatie of een Vereniging van Eigenaren.

Degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) wordt aangeslagen voor de rioolheffing. We noemen dit het eigenaarsgedeelte.

Degene die gebruik maakt van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA wordt aangeslagen voor de rioolheffing. We noemen dit het gebruikersgedeelte.

Onder perceel moet worden verstaan elke zelfstandige woning, elk bedrijf, elke garage etc.