Klimaatatlas

Het klimaat verandert. Naast zeespiegelstijging krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters, extreme regenbuien en kans op droge zomers. De gevolgen zijn meer wateroverlast in de zomer, meer grondwateroverlast in de winter en meer hittestress. Dit zijn problemen waar iedereen in Velsen mee te maken kan krijgen en waarbij de verantwoordelijkheid verder reikt dan van de gemeente alleen.

De gemeente heeft de te verwachten effecten in een klimaatatlas gepubliceerd. Deze effecten zijn op hoog detailniveau bepaald met de meest recente gegevens en berekeningsmethoden. Hiermee biedt deze atlas geen pasklare oplossingen, maar is een basis voor politiek, beleidsmakers, beheerders, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen om te bespreken welke knelpunten worden verwacht en wie daarmee aan de slag kan.

Operatie Steenbreek

Om de stedelijke omgeving klimaatadaptief te maken is samenwerking tussen gemeente, hoogheemraadschap, nutsbedrijven, woningeigenaren en bedrijven nodig. Om woningeigenaren en bedrijven bewust te maken van hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden heeft de gemeente zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Onder het motto van steen eruit, groen erin verhogen wij het publieke bewustzijn. Op de pagina 'Deelnemers' is te zien welke gemeenten allemaal meedoen.
Daarnaast krijgt het experiment ‘geveltuintjes’ een plek binnen Operatie Steenbreek om de gemeente Velsen nog groener te maken.